Natječaji Provedba savjetovanja s javnošću Važne obavijesti Vijesti

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u Otvorenom postupku javne nabave radova za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u k. O. Gornja Bebrina, Ruščica i Klakar“

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE RADOVA ZA PROJEKT

„REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE U K. O. GORNJA BEBRINA, RUŠČICA I KLAKAR“
Naručitelj OPĆINA KLAKAR planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
za nabavu radova na projektu „REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE U K. O. GORNJA BEBRINA,
RUŠČICA I KLAKAR“.
Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem,
dana 18. svibnja 2018. godine stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima dokumentaciju koja sadržava:
· opis predmeta nabave;
· tehničke specifikacije predmeta nabave;
· kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
· kriterije za odabir ponude;
· posebne uvjete za izvršenje ugovora.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana,
računajući od dana objave dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja
www.opcinaklakar.hr i Elektroničkom oglasniku javne nabave.
Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i
prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na e-mail: opcina.klakar@sb.t-com.hr.
Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj
će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o
prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će
u roku od 3 (tri) dana od završetka savjetovanja objaviti na svojim internetskim stranicama
www.opcinaklakar.hr i Elektroničkom oglasniku javne nabave.

U Klakaru, 18. svibnja 2018.

STRUČNO POVJERENSTVO

Glavni projekt dio 1.

Glavni projekt dio 2.

Glavni projekt dio 3.

Poziv na prethodno savjetovanje

Troškovnik-compressed

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju