Općinsko vijeće Proračun Općine Klakar Važne obavijesti Vijesti

Prijedlog Proračuna Općine Klakar za 2018

Proračun Općine Klakar za 2018. godinu

  Što je proračun?

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave  (JLP(R)S).

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci JLP(R)S za proračunsku godinu. Sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed. Propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12  i  15/15).

 

Kako se donosi proračun?

Proračun donosi predstavničko tijelo JLP(R)S odnosno Općinsko vijeće najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu prema prijedlogu kojega utvrđuje Općinski načelnik. Prijedlog proračuna i projekcija Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje do 15. studenog tekuće godine.

Proračun se, nakon donošenja objavljuje u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije“ i na službenim Internet stranicama Općine Klakar – www.opcinaklakar.hr .

Ako se proračun ne donese u roku  slijedi privremeno financiranje, raspuštanje Općinskog vijeća i prijevremeni izbori za Općinsko vijeće.

Sadržaj proračuna

Opći dio – račun prihoda i rashoda i račun financiranja koji obuhvaća prihode  i  primitke te rashode i izdatke po vrstama.

Posebni dio – sadrži rashode i izdatke raspoređene po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima, aktivnostima i projektima, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja potrebnim za njihovo provođenje.

 Plan razvojnih programa – to je strateško – planski dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje kojim se ostvaruje dobra pretpostavka za povezivanje strateških dokumenta jedinice s proračunskim planiranjem, a sastoji se od ciljeva razvoja, mjera, veze s programskom klasifikacijom, veze s proračunom, pokazatelja rezultata i veze sa organizacijskom klasifikacijom.

Obrazloženje proračuna – detaljniji opis programa uz navođenje općih i posebnih ciljeva koji se namjeravaju postići, zakonske osnove te pokazatelja uspješnosti.

 

prijedlog PROR. KLAKAR 2018.-POSEBNI za objavu

prijedlog PROR. KLAKAR 2018-OPĆI

Vodic za gradane 2018 KLAKAR