J A V N I P O Z I V za dodjelu stipendije redovnim studentima s područja općine Klakar

Na temelju članka 3. Odluke o dodijeli stipendije redovitim studentima s područja Općine Klakar, («Službeni vjesnik Brodsko posavske županije» br. 4/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar,  raspisuje

J A V N I  P O Z I V

za dodjelu stipendije redovnim studentima

s područja općine Klakar

I

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu stipendije imaju svi redovni studenti koji su upisani i pohađaju visoko učilište (sveučilište, fakultet ili umjetničku akademiju u njegovom sastavu, veleučilište ili visoku školu) i udovoljavaju sljedećim uvjetima:

  • da su državljani Republike Hrvatske;
  • da kandidati i njihovi roditelji imaju prebivalište na području općine Klakar;
  • da nisu stariji od 27 god. života;
  • da nisu ostvarili pravno na državnu, županijsku ili neku drugu stipendiju.

 

II

Studenti koji zadovoljavaju uvjete iz članka I ovoga Javnog poziva, za ostvarivanje prava na stipendiju uz obrazac „Zahtjev za dodjelu stipendije“, dostavljaju slijedeće:

  • Potvrdu o prebivalištu izdane od Ministarstva unutarnjih poslova ili kopije osobnih iskaznica za sve članove kućanstva uključujući i studenta;
  • Domovnicu (presliku);
  • Potvrdu visokog učilišta (sveučilište, fakultet ili umjetničku akademiju u njegovom sastavu, veleučilište ili visoku školu) o studentskom statusu;
  • Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva;
  • Broj ŽIRO računa na koji će se vršiti uplata stipendije.

III

Obrazac „Zahtjev za dodjelu stipendije“ može se preuzeti na Internet stranici Općine Klakar (www.opcinaklakar.hr) i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klakar.

IV

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klakar, Klakar 26a, 35208 Ruščica u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za dodjelu stipendije – NE otvarati“.

Rok za dostavu prijava teče od dana objave na oglasnoj ploči Općine Klakar i internet stranici Općine, odnosno zaključno sa 25. ožujka 2022.

 V

Otvaranje pristiglih prijava biti će u roku 5 dana od dana zaključenja Javnog Poziva.

O rezultatima provedenog Javnog poziva studenti će biti obaviješteni pismenim putem.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE KLAKAR

KLASA: 604-02/22-01/1

URBROJ: 2178/07-04-22-1

Stipendija Obrazac prijave

 

 

Skip to content