JAVNI NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I OSNIVANJE PRAVO GRAĐENJA U POSLOVNOJ ZONI „JELAS“ RUŠČICA

Temeljem članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), i članka 36. Statuta Općine Klakar (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije br. 29/2021 i 15/2022) i članaka 27. i 29. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Klakar (Službeni glasnik općine Klakar br. 27/21) Općinski načelnik Općine Klakar raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I OSNIVANJE PRAVO GRAĐENJA U POSLOVNOJ ZONI „JELAS“ RUŠČICA

 

Predmet Javnog natječaja je zakup građevinskog zemljišta i osnivanje prava građenja na nekretninama koje su u vlasništvu Općine Klakar, a koje nekretnine nalaze se u Poslovnoj zoni  “Jelas” Ruščica te su navedena u tabelarnom prikazu kako slijedi:

Tablica 1.:

Redni broj Broj kat. čest. Katastarska općina Površina Početni iznos fiksne godišnje zakupnine za zakup i pravo građenja
1. 430/4 RUŠČICA 167.662 m2 328.684,58 kn/god
2. 430/5 RUŠČICA 160.060 m2 313.781,62 kn/god
3. 431/4 RUŠČICA 99.846 m2 195.738,10 kn/god
UKUPNO: 427.568 m2 838.204,30 kn/god

(zajednički dalje u tekstu sve naprijed pobrojanje čestice zajedno: Nekretnine)

Početni iznos fiksne godišnje zakupnine utvrđene u Tablici 1. obuhvaća godišnju naknadu na zakup i naknadu za pravo građenja, a koji početni iznos koji je utvrđen u naprijed tabličnom prikazu Tablica 1. utvrđen je i određen od strane ovlaštenog stalnog sudskog vještaka.

 

PREDMET PONUDE: Ponuditelj može podnijeti ponudu isključivo za Nekretnine odnosno isključivo za sva zemljišta zajedno koja su nabrojena i utvrđena u Tablici 1. ovog javnog natječaja.

DJELATNOST: IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: Rok za dostavu pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Posavskoj Hrvatskoj“, službenim stranicama i oglasnoj ploči Općine Klakar, odnosno zaključno sa 8. Kolovoza 2022. do 12:00 sati, na adresu:

OPĆINA KLAKAR, Klakar 26a, Klakar 35208 Ruščica.

Informacije o natječaju: radnim danom od 9:00 do 13:00 sati, na broj telefona: +385 (0)35 226 127.

Izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u ženskom ili muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno te obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Zakupodavac je Općina Klakar, Klakar 26a, Klakar 35208 Ruščica.

Zakupnik je osoba koja je izabrana kao najpovoljniji ponuditelj i koja je utvrđena i određena u Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuditelja od strane nadležnog tijela.

Zakupnik je ujedno i nositelj prava građenja.

Ugovor o zakupu i osnivanju prava građenja sklopit će se s ponuditeljem koji uz ispunjenje svih uvjeta iz ovoga natječaja ponudi najpovoljniju ponudu sukladno kriterijima za odabir ponude.

Ugovor o zakupu i osnivanju prava građenja sklapa se na određeno vrijeme od 35 (tridesetpet) godina.

Zakupnina se sastoji od fiksnog dijela i varijabilnog dijela.

Početni iznos fiksnog dijela godišnje zakupnine ne može biti manji od iznosa utvrđenih u gore navedenoj Tablici 1.

Zakupnina obuhvaća naknadu za zakup i naknadu za pravo građenja.

Fiksni dio godišnje zakupnine zakupnik plaća u 12 jednakih mjesečnih rata.

Zakupnik je dužan plaćati mjesečni fiksni dio zakupnine sukladno Ugovoru o zakupu i o osnivanju prava građenja. Mjesečni fiksni dio zakupnine  plaća se svaki mjesec najkasnije do 15. u mjesecu za tekući mjesec prema ugovorenoj dinamici plaćanja.

Početni iznos varijabilnog dijela godišnje zakupnine ne može biti manji od 2% od godišnjeg prometa kojeg ostvari zakupnik gospodarenjem Nekretninama.

Varijabilni dio zakupnine plaća se jednokratno svake godine za vrijeme trajanja ugovornog odnosa i to najkasnije do 1. svibnja za prethodnu godinu sukladno Ugovoru o zakupu i o osnivanju prava građenja. Zakupnik plaća varijabilni dio zakupnine od početka ostvarivanja prometa od gospodarenja Nekretninama koje su predmet ovog natječaja.

Visina ugovorenog fiksnog dijela zakupnine usklađivat će se na godišnjoj osnovi korištenjem  CPI (Consumer price indeks – Indeks potrošačkih cijena), kojega objavljuje Državni zavod za statistiku RH, za cijelo razdoblje trajanja  Ugovora o zakupu i o osnivanju prava građenja, ukoliko CPI na godišnjoj osnovi bude veći od + 5%. Osnovni CPI je CPI važeći u trenutku početka plaćanja zakupnine.

Smanjenje CPI neće imati za posljedicu smanjenje ugovorene zakupnine.

Radi usklađenja fiksnog dijela godišnje zakupnine prema odredbama ovog stavka neće se sklapati dodatak Ugovora o zakupu i o osnivanju prava građenja, nego se zakupnik obvezuje plaćati usklađenu zakupninu na temelju pisane obavijesti zakupodavca o usklađivanju zakupnine.

Zakupnik se obvezuje najkasnije u roku 30 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o donošenju novog prostornog plana Općine Klakar u skladu s prostornim planom Brodsko-posavske županije  (dalje u tekstu: PP1) uplatiti na račun Općine Klakar  u cijelosti novčani iznos koji je određen i utvrđen u ponudi izrađivača  PP1,  a koja ponuda izrađivača je prihvaćena od strane Općine Klakar. PP1 između ostaloga bi obuhvaćao izmjene na način da se na području poslovne zone „Jelas“ Ruščica gdje se nalaze Nekretnine koje su predmet ovog natječaja, planira i omogući izgradnja postrojenje za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju ukupne instalirane snage koja ne smije biti manja od 5 MW.

Obveza plaćanja zakupnine odgađa se odnosno počinje i dospijeva na dan donošenja PP1 i to u skladu s odredbama Ugovora o zakupu i o osnivanju prava građenja jer će se tek donošenjem PP1 omogućiti obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog javnog natječaja.

Ovisno o ishodu i izmjenama koje će nastupiti nakon donošenja PP1 kao i mogućnost obavljanje djelatnosti u skladu s odredbama ovog javnog natječaja, predmet zakupa kao i pravo građenja će biti  podložno revidiranju i izmjenama, a što će biti uređeno Ugovorom o zakupu i o osnivanju prava građenja.

Ugovorom o zakupu i o osnivanju prava građenja bit će uređena međusobna prava i obveze ugovornih strana kao što će biti reguliran otkaz Ugovora o zakupu i o osnivanju prava građenja na način da zakupnik može prijevremeno otkazati Ugovor o zakupu i o osnivanju prava građenja ako u roku od 18 mjeseci od sklapanja Ugovora o zakupu i o osnivanju prava građenja se ne usvoji PP1 radi krivnje zakupodavca, a bez krivnje zakupnika. U tom slučaju zakupnik ima pravo na povrat jamčevine.

Ugovorom o zakupu i o osnivanju prava građenja bit će uređena međusobna prava i obveze ugovornih strana kao što će biti reguliran otkaz Ugovora o zakupu i o osnivanju prava građenja na način da zakupodavac može prijevremeno otkazati Ugovor o zakupu i o osnivanju prava građenja  i to bez ostavljanja otkaznog roka i  bez isplate bilo kakve novčane naknade zakupniku i bez odgovornosti za štetu zakupniku, ako između ostaloga:

– zakupnik ne plati mjesečnu zakupninu i/ili bilo koju drugu novčanu obvezu na temelju i /ili u svezi s Ugovorom o zakupu i o osnivanju prava građenja, i to u roku od 15 (petnaest) dana od pisane obavijesti zakupodavca kojom poziva zakupnika na plaćanje;

– zakupnik u roku od 2 (dvije) godine od početka plaćanja ne ishodi građevinsku dozvolu;

– zakupnik u roku od 5 (pet) godina od početka plaćanja o zakupu ne stavi Nekretnine u funkciju;

– zakupnik krši odredbe Ugovora o zakupu i o osnivanju prava građenja i/ili ako zakupnik se ne pridržava odredbi Ugovora o zakupu i o osnivanju prava građenja;

-zakupnik  ne ispuni svoju obvezu ili ako zakasni s njezinim ispunjenjem ili ako je neuredno ispuni u skladu s odredbama Ugovora o zakupu i o osnivanju prava građenja;

– zakupnik najkasnije u roku 30 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o donošenju novog prostornog plana Općine Klakar ne uplati na račun Općine Klakar  u cijelosti novčani iznos koji je određen i utvrđen u ponudi izrađivača  novog prostornog plana Općine Klakar (dalje u tekstu: PP1), a  na ime donošenja novog PP1, a koja ponuda izrađivača je prihvaćena od strane Općine Klakar;

-ako zakupnik zakup i/ili  pravo građenja, za vrijeme njegovog trajanja prenese na neku drugu fizičku i/ili pravnu osobu i/ili ga opteretiti bilo kojim uknjiženim ili neuknjiženim stvarnim pravom bez izričite prethodne pisane suglasnosti ili odobrenja Općine Klakar;

-ako zakupnik bilo koji izgrađeni objekt na Nekretninama unese u svoj temeljni kapital ili temeljni kapital drugog trgovačkog društva;

-u svim drugim slučajevima koji su predviđeni u Ugovoru o zakupu i o osnivanju prava građenja.

Rokovi navedeni u prethodnom stavku mogu se isključivo prethodnim pisanim sporazumom i suglasnošću stranaka promijeniti.

Rokovi su bitni sastojci Ugovora o zakupu i o osnivanju prava građenja.

Ugovorom o zakupu i o osnivanju prava građenja bit će regulirana dostava pismena kao i sva ostala prava i obveze zakupodavca i zakupnika.

Tijekom trajanja Ugovora o zakupu i o osnivanju prava građenja zakupnik je dužan primijeniti sve mjere zaštite okoliša, a osobito ali ne isključivo, slijedeće:

-u slučaju uklanjanja zahvata sa lokacije, ukloniti i ekološki zbrinuti sve uređaje i opremu, a Nekretnine dovesti u stanje istovjetno prvobitnom;

-u slučaju nekontroliranog izlijevanja opasnih tvari odmah poduzeti sve mjere za sprječavanje daljnjeg razlijevanja, u potpunosti očistiti onečišćenu površinu tj. odstraniti onečišćeno tlo, a njegovo zbrinjavanje povjeriti ovlaštenoj osobi;

– postupati i poduzeti sve mjere u skladu s prisilnim propisima Republike Hrvatske.

Zakupnik je obvezan najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana stupanja na snagu Ugovora o zakupu i o osnivanju prava građenja dostaviti zakupodavcu sklopljene i važeće police osiguranja i to:

– policu osiguranja  u korist zakupodavca i koja je valjana i koja važi za cijelo vrijeme trajanja Ugovora o zakupu i o osnivanju prava građenja, a kojom će biti pokrivena izvanugovorna odgovornost za štetu koju bi u okviru obavljanja djelatnosti zakupnik prouzročio trećim osobama, uključujući i zaposlenicima i kojim osiguranjem će biti pokrivena sva imovinska i neimovinska šteta koja nastane smrću, tjelesnom povredom ili oštećenjem zdravlja trećih osoba ili oštećenjem njihovih stvari

kao i

– policu osiguranja  u korist zakupodavca i koja je valjana i koja važi za cijelo vrijeme trajanja Ugovora o zakupu i o osnivanju prava građenja, a kojom su pokriveni sve štete i svi troškovi mjera zaštite okoliša navedenih  u prethodnom stavku.

 

Nakon prestanka Ugovora o zakupu i o osnivanju prava građenja Zakupnik je obvezan zakupodavcu odmah vratiti posjed Nekretnina i vratiti Nekretnine u dobrom stanju i slobodne od svih osoba i pokretnina, a za svaki dan kašnjena nakon prestanka Ugovora o zakupu i o osnivanju prava građenja zakupnik se obvezuje zakupodavcu platiti novčani iznos koji odgovara 1/30 mjesečne zakupnine za svaki dan kašnjenja nakon dana prestanka Ugovora o zakupu i o osnivanju prava građenja.

U slučaju da zakupnik ne vrati predmet zakupa u roku, zakupodavac je ovlašten  aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora o zakupu  i o osnivanju prava građenja te neposredno temeljem Ugovora o zakupu  i o osnivanju prava građenja  provesti ovrhu za radi ispražnjenja i  predaje stvari, a troškove ispražnjenja naplatiti na teret zakupnik iz jamstva za uredno ispunjenje Ugovora o zakupu  i o osnivanju prava građenja  te  odgovarajućih polica osiguranja.

Ugovor o zakupu i o osnivanju prava građenja sklapa se kao ovršna isprava sukladno prisilnim propisima Republike Hrvatske te svi troškovi solemnizacije Ugovora o zakupu  i o osnivanju prava građenja   padaju na teret zakupnika.

Nekretnine se daju u zakup u viđenom stanju.

Zakupodavac ne odgovara za eventualne materijalne i pravne nedostatke na Nekretninama na kojima se daje pravo zakupa i pravo građenja te sa te pravne osnove zakupac nema pravo potraživanja naknadu štete i/ili bilo kakvu naknadu s bilo koje osnove.

Od dana stupanja na snagu Ugovora o zakupu i o osnivanju prava građenja zakupnik snosi sve troškove vezano uz Nekretnine.

Zakupnik ne smije bez prethodne pisane i izričite suglasnosti Općine Klakar odnosno zakupdavca dati Nekretnine u podzakup.

Zakupnik ne smije bez prethodne pisane i izričite suglasnosti Općine Klakar odnosno zakupodavca  otuđiti pravo građenja koje je  predmet ovog javnog natječaja.

Zakupnik ne smije bez prethodne pisane i izričite suglasnosti Općine Klakar odnosno zakupdavca  opteretiti pravo građenja služnostima, stvarnim teretima i založnim pravom.

Pravo građenja osniva se i prestaje na način određen prisilnim propisima Republike Hrvatske.

Zakupnik se odriče prava potraživati bilo kakvu naknadu od zakupodavca za uložena sredstva s bilo koje osnove (naknade štete, stjecanja bez osnove, povećanje zakupnine i drugo).

Zakupnik ne može izgrađeni objekt na Nekretninama unijeti u svoj temeljni kapital ili temeljni kapital drugog trgovačkog društva.

Ukoliko ugovorne strane sporazumno raskinu Ugovor o zakupu i o osnivanju prava građenja  dotad naplaćena zakupnina  neće se vratit zakupniku.

U slučajevima kad je prema Ugovoru o zakupu i o osnivanju prava građenja  zakupodavac ovlašten prijevremeno raskinuti Ugovor o zakupu i o osnivanju prava građenja, zakupnik nema pravo na povrat dotada uplaćene zakupnine i dužan je platiti sve dospjele zakupnine te se odriče bilo kakvih odštetnih zahtjeva prema zakupodavcu.

Prestankom Ugovora o zakupu i o osnivanju prava građenja  po bilo kojoj osnovi odmah prestaje i zakupnikovo pravo građenja na Nekretninama.  S tim u smislu prestanak Ugovora o zakupu i o osnivanju prava građenja s bilo koje osnove smatra se ujedno da je u cijelosti i ispunjen raskidnim uvjet za prestanak prava građenja na Nekretninama.

Pravo građenja se može upisati samo uz prethodnu pisanu i izričitu suglasnost zakupodavca, a u svrhu ishođenja odgovarajućih akata za građenje na Nekretninama koje su predmet ovog javnog natječaja u cilju obavljanja djelatnosti u skladu s odredbama ovog javnog natječaja.

S prestankom prava građenja postaje pripadnost Nekretnina ono što je pravom građenja bilo od Nekretnina pravno odvojeno, i postaje isključivo vlasništvo zakupodavca.

Zakupodavac nije dužan zakupniku kojemu je prestalo pravo građenja dati  naknadu za objekte koliko su njegove Nekretnine u prometu vrjednija s tim objektima nego bez njih.

U slučaju prestanaka prava građenja kao i u slučaju prestanka zakupa odnosno u slučaju bilo kakvog prestanka Ugovora o zakupu i o osnivanju prava građenja, zakupnik je dužan odmah vratiti zakupodavcu Nekretnine, te se zakupnik izričito odriče potraživati bilo kakve naknade.

 

 

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

 

Kriterij za odabir je najpovoljnija ponuda i to pod uvjetom da ta najpovoljnija ponuda udovoljava svim uvjetima iz ovog javnog natječaja, i da sadrži sve tražene podatke kao i potrebnu dokumentaciju te da je potpuna i pravovremeno dostavljena. Kod primjene kriterija najpovoljnije ponude, najpovoljnija ponuda smatrati će se

 

Red. broj Kriterij Postotak Maksimalni broj bodova
1. K1:ukupno ostvareni broj bodova s osnove fiksnog dijela godišnje zakupnine 60% 60
2. K2: ukupno ostvareni broj bodova s osnove varijabilnog dijela godišnje zakupnine 25% 25
3. K3: ocjena poslovnog plana 15% 15
  Maksimalni broj bodova 100% 100

Pri vršenju izračuna i primjeni formula u ovom javnom natječaju radi matematičkog izračuna dobiveni iznosi će se zaokruživati na dvije decimale.

 

Način bodovanja:

 K1: ukupno ostvareni broj bodova s osnove fiksnog dijela godišnje zakupnine

Općina Klakar kao jedan od kriterija određuje početni iznos fiksnog dijela godišnje zakupnine koja iznosi 838.204,30 kn.

Ponuđeni iznos fiksnog dijela godišnje zakupnine ne može biti manji od iznosa od 838.204,30 kn.

Ponuda u kojoj je iskazana najviša fiksna godišnja zakupnina prema dole navedenoj formuli dobiva maksimalan broj bodova, a to je 60 bodova, a ostale ponude će se bodovati razmjerno u odnosu na najvišu fiksnu godišnju zakupninu.

K1= (K1 pon/K1max) x 60

 

K1= broj bodova koji je dobila ponuda za iznos ponuđene fiksnog dijela godišnje zakupnine zaokružen na dvije decimale

K1max= najviša ponuđena fiksna godišnja zakupnina u postupku javnog nadmetanja K1pon=ponuđeni fiksni dio godišnje zakupnine koja se ocjenjuje

60 = maksimalan broj bodova za kriterij iznos ponuđenog fiksnog dijela zakupnine

K2: ukupno ostvareni broj bodova s osnove varijabilnog dijela godišnje zakupnine

Općina Klakar kao drugi kriterij za ocjenu najpovoljnije ponude određuje varijabilni dio godišnje zakupnine koji predstavlja postotni udjel u ukupnom prometu koji zakupnik ostvari u prethodnoj godini gospodarenjem Nekretnina.

Početni iznos varijabilnog dijela godišnje zakupnine ne može biti manji od 2% od godišnjeg prometa kojeg ostvari zakupnik gospodarenjem Nekretninama.

Ponuđeni iznos varijabilnog dijela godišnje zakupnine ne može biti manji od 2% od godišnjeg prometa kojeg ostvari zakupnik gospodarenjem Nekretninama.

Ponuda u kojoj je iskazana najviši varijabilni dio godišnje zakupnine dobiva  maksimalan broj bodova, a to je 25 bodova, a ostale ponude će se bodovati razmjerno u odnosu na najvišu varijabilnu godišnju zakupninu.

K2= (K2 pon/K2 max) x 25

K2=broj bodova koji je dobila ponuda za iznos varijabilnog dijela godišnje zakupnine zaokružen na dvije decimale

K2max= najviše ponuđeni iznos varijabilnog dijela godišnjeg zakupnine u postotku u postupku javnog nadmetanja

K2pon= ponuđeni iznos varijabilnog dijela godišnje zakupnine koji se ocjenjuje

25 = maksimalan broj bodova za kriterij iznos ponuđeni iznos varijabilnog dijela godišnje zakupnine

K3: Ocjena Poslovnog plana za Nekretnine

Općina Klakar kao treći kriterij za ocjenu najpovoljnije ponude određuje ocjenu poslovnog plana na temelju svoje diskrecijske ocjene, a koji Poslovni plan ponuditelj dostavi u prilogu svoje ponude. Poslovnim planom ponuditelj dokazuje održivost i financijsku isplativost ulaganja koje planira.

Ocjena poslovnog plana bodovat će se prema sljedećem kriteriju:

Ocjena poslovnog plana Broj bodova:
Nezadovoljavajuća 0
Zadovoljavajuća 5
Izvrsna 15

 

Poslovni plan ocjenjuje se na temelju diskrecijske ocjene, a prema sljedećim kriterijima:

 1. održivost i financijska isplativost ulaganja koje planira te proizvodna djelatnost
 2. tehnološko – tehnički plan ulaganja
 3. povećanje prihoda,
 4. prethodno poduzetničko iskustvo,
 5. broj očuvanje radnih mjesta i broj planiranih radnih mjesta,

 

 

Izračun najpovoljnije ponude:

Uop= K1+K2+K3

Uop= sveukupna ocjena ponude

K1= ukupan broj ostvarenih bodova po kriteriju K1

K2= ukupan broj ostvarenih bodova po kriteriju K2

K3= broj ostvarenih bodova po kriteriju K3

 

OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA: 

 

Pravo dostave ponuda imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije i  pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije u skladu s prisilnim propisima Republike Hrvatske, a  koje prije javnog otvaranja pismenih ponuda i pravovremeno polože jamčevinu u iznosu i u roku utvrđenom u ovom javnom natječaju.

Pisana ponuda s potrebnom dokumentacijom podnosi se u navedenom roku, neposredno u pisarnicu Općine Klakar ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

“PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU – NE OTVARATI

Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane preporučeno poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda, smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje.

Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponude u pisarnicu Općine Klakar ili na poštu preporučenom pošiljkom.

Ponude će se javno otvarati u prostorijama Općine Klakar 22. Kolovoz 2022. u 10,00 sati. Postupak otvaranja ponuda bit će proveden uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.

U ponudi se ne smije ništa prepravljati jer će se takva ponuda smatrati nevaljanom i neće se razmatrati.

Javni natječaj provodi Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za zakup i osnivanja prava građenja koje se sastoji od tri člana, a koje imenuje načelnik Općine Klakar.

Povjerenstvo otvara i pregledava pristigle ponude i o tome sastavlja zapisnik, a koji zapisnik će Povjerenstvo zajedno sa svim ponudama i svom dokumentacijom dostaviti  načelniku Općine Klakar na daljnji rad.

Načelnik Općine Klakar će donijeti prijedlog odluke o izboru najpovoljnih ponuditelja i dostaviti će svoj prijedlog o izboru najpovoljnih ponuditelja zajedno sa svom dokumentacijom svih ponuditelja Općinskom vijeću Općine Klakar.

 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Klakar prema uvjetima i kriterijima ovog natječaja. Općinsko vijeće Općine Klakar nije vezano prijedlogom načelnika Općine Klakar.

Ponude kao i sva potrebita dokumentacija dostavlja se u pisanom obliku,  na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Pisana ponuda mora sadržavati:

 • ime i prezime ponuditelja, odnosno naziv ponuditelja, adresa odnosno sjedište, broj telefona, valjani e-mail odnosno elektronička pošta koju koristi ponuditelj kao i osnovni podaci ponuditelja;
 • predmet ovog natječaja – Nekretnine odnosno pobrojana sva zemljišta iz Tablice 1. ovog javnog natječaja;
 • iznos ponuđenog fiksnog dijela godišnje zakupnine, a koja ne može biti manja od početnog fiksnog dijela godišnje zakupnine predviđene ovim javnim natječajem u Tablici 1.;
 • iznos ponuđenog varijabilnog dijela godišnje zakupnine, a koja ne može biti manji od 2% od godišnjeg prometa kojeg ostvari zakupnik od gospodarenja Nekretninama;
 • broj računa ponuditelja na koji se može izvršiti povrat jamčevine nakon završetka postupka javnog natječaja;
 • vlastoručan potpis ponuditelja koji je fizička osoba;
 • pečat i vlastoručan potpis zakonskog zastupnika ponuditelja koji je pravna osoba;
 • datum ponude.

 

 

 

Sudionici ovog javnog natječaja odnosno ponuditelji dužni su za sudjelovanje na javnom natječaju uz pisanu ponudu priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog registra koji nije stariji od 30 dana od dana objave ovog natječaja;
 • preslika osobne iskaznice ili domovnice za fizičke osobe državljane Republike Hrvatske;
 • preslika osobne iskaznice ili domovnice za fizičke osobe državljane država članica Europske unije;
 • potvrdu Općine Klakar o podmirenim obvezama prema Općini Klakar ne starija od 30 dana od dana objave ovog natječaja;
 • potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja ne starija od 30 dana od dana objave ovog natječaja;
 • izjava pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom se daje privola/suglasnost da Općina Klakar može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke ponuditelja kao javno ih objaviti, a za potrebe postupka ovog javnog natječaja, realizaciju javnog natječaja, sklapanja Ugovora  o zakupu i o osnivanju prava građenja , vođenja registra evidencije Ugovora  o zakupu i o osnivanju prava građenja, naplate po Ugovoru  o zakupu i o osnivanju prava građenja;
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 280.000,00 kuna ili bezuvjetnu bankarsku garanciju izdanu u korist Općine Klakar i to u iznosu od 280.000,00 kuna i to plativu na „prvi poziv“ i „bez prigovora“, izdanu od poslovne banke i s rokom valjanosti najmanje od 3 (tri) mjeseca od dana otvaranja ponuda;
 • Poslovni plan za Nekretnine.

 

Dokaz o uplaćenoj jamčevini znači da je jamčevina uplaćena i jamčevina mora biti evidentirana na računu Općine Klakar, a koji račun je određen i utvrđen u tekstu javnog natječaja.

Pisana ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditelju.

Nakon javnog otvaranja ponuda, svi ponuditelji imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i podnesene ponude, po prethodnoj najavi.

O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni putem internetskih stranica Općine Klakar, s tim da će se najpovoljnijem ponuditelju obavijest dostaviti i putem pošte ili elektroničke pošte na adresu.

Sudionici ovog javnog natječaja odnosno ponuditelji dužni su  uplatiti jamčevinu u iznosu od 280.000,00 kuna i to isključivo s računa/imena ponuditelja.

Iznos jamčevine uplaćuje se na račun Općine Klakar broj IBAN: HR5324840081818500008, model HR24, poziv na broj 7706-OIB PONUDITELJA otvoren kod RBA banke, uz naznaku svrhe uplate:

 ”Jamčevina za zakup građevinskog zemljišta i osnivanje pravo građenja u poslovnoj zoni „Jelas“ Ruščica”

ili

bezuvjetnu bankarsku garanciju izdanu u korist Općine Klakar i to u iznosu od 280.000,00 kuna i to plativu na „prvi poziv“ i „bez prigovora“, izdanu od poslovne banke i s rokom valjanosti najmanje od 3 (tri) mjeseca od dana otvaranja ponuda.

Jamčevina mora biti uplaćena i evidentiranja na računu Općine Klakar najkasnije do i na dan 8. kolovoza 2022.

Ponuditelju čija ponuda je izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se ne vraća. Jamčevina postaje beskamatni polog s kojim zakupodavac može odmah raspolagati na bilo koji način i to odmah po sklapanju Ugovora o zakupu i o osnivanju prava građenja.

Umjesto uplate jamčevine, odabrani ponuditelj može dostaviti bezuvjetnu bankarsku garanciju izdanu u korist Općine Klakar, plativu na „prvi poziv“ i „bez prigovora“, izdanu od poslovne banke i s rokom valjanosti do isteka Ugovora o zakupu i o osnivanju prava građenja.

Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina će biti vraćena isplatom na njihov račun u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Prilikom vraćanja jamčevine, ponuditelj kojem se vraća jamčevina nema pravo na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.

 

Ako ponuditelj čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija odustane od ponude i/ili u roku ne pristupi  sklapanju Ugovora o zakupu i o osnivanju prava građenja, gubi prava na povrat jamčevine.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ostvario najveći broj bodova po kriteriju odabira u skladu s odredbama ovog javnog natječaja. Prvom sljedećem ponuditelju poziv će se uputiti poštom ili elektroničkom poštom na adresu dostavljenu u ponudi, a ako se isti u ostavljenom roku ne izjasni o prihvaćanju ponude za sklapanje Ugovora o zakupu  i o osnivanju prava građenja., smatrat će se da istu ne prihvaća te mu se uplaćena jamčevina ne vraća.

Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja pristupiti sklapanju Ugovora o zakupu i o osnivanju prava građenja u prostorijama Općine Klakar.

Zakupodavac nije odgovoran za ishođenje građevinske dozvole, uvjerenja o minimalnim tehničkim uvjetima ugovorene djelatnosti, kao ni za druga uvjerenja ili dozvole ili bilo koje akte, i zakupodavac nije odgovoran za ishođenje bilo koje  dokumentacije koja je potrebna da bi zakupnik mogao obavljati djelatnost odnosno da bi zakupnik mogao izgraditi fotonaponske elektrane na Nekretninama, i zakupodavac ne odgovara za bilo koju eventualnu štetu zakupniku koja nastane s te osnove i/ili u vezi s tom osnovom.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje valjane ponude ili se smatra da je odustao od ponude, neće se pozvati sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja ili bilo kojeg od sljedećih ponuditelja, ako je osnivač i/ili zakonski zastupnik (ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe) sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja ujedno i osnivač i/ili zakonski zastupnik (ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe) ponuditelja koji je prethodno odustao od ponude, odnosno ponuda takvog sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja neće se razmatrati.

Neće se razmatrati:

 • nepravodobne i nepotpune ponude;
 • ponude onih ponuditelja koji nisu uopće uplatili jamčevinu ili nisu uplatili jamčevinu u cijelosti ili nisu uplatili jamčevinu u roku, a prema podacima utvrđenim u ovom javnom natječaju;
 • ponude pristigle nakon isteka roka za podnošenje ponuda naznačenog u javnom natječaju, ponude koje nisu u skladu s uvjetima javnog natječaja, nepotpune ponude (koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno ovom javnom natječaju), uvjetne ponude te ponude na kojima su vidljive korekcije podataka,
 • ponude fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt te pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržavaju rokova plaćanja,
 • ponude fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt i pravnih osoba nad kojima je pokrenut postupak predstečaja (a nije doneseno rješenje kojim se potvrđuje predstečajni sporazum), stečaja ili likvidacije u trenutku donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,
 • ponude fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili i pravnih osoba koje su dužnici Općine Klakar po bilo kojoj osnovi.

Općina Klakar zadržava pravo eventualnog ispravljanja podataka iz ovog javnog natječaja kao i da poništi ovaj javni natječaj u bilo kojem trenutku, odnosno ne izabere ni jednu ponudu bez obrazloženja i bez odgovornosti prema ponuditeljima i/ili trećim osobama, i u tom slučaju Općina Klakar ne odgovara i nema odgovornosti za bilo kakvu štetu prema ponuditeljima i/ili trećim osobama.

Skip to content