Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga na području Općine Klakar u 2021. god

0
680

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

  OPĆINA KLAKAR

NAČELNIK

Klakar b.b., 35208 Ruščica

Tel. 035/226127Faks: 035/226079

opcina.klakar@sb.t-com.hr

 KLASA: 402-08/21-01/04

URBROJ: 2178/07-01-21-01

U Klakaru, 26.ožujak. 2021 god.

 Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga na području Općine Klakar u 2021. god

 Općina Klakar poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području Općine Klakar da se prijave za financijsku podršku projektima koji pridonose razvoju kapaciteta udruga za Općinu Klakar.

 

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

 • Prioritetno područje 1 – Sport i rekreacija
 • Prioritetno područje 2 – Kultura/manifestacije

Udruge mogu prijaviti projekt koji pridonosi razvoju kapaciteta udruga za Općinu Klakar za sljedeće aktivnosti:

 • unaprjeđenju sportskih sadržaja na području općine,
 • stvaranju uvjeta za rad sportskih udruga,
 • tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi djece i mladeži,
 • objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti građana,
 • djelovanju udruga u kulturi te poticanju umjetničkog i kulturnog stvaralaštva na općinskoj razini,
 • poticanju autohtonog kulturnog stvaralaštva i očuvanju baštine,
 • promicanju kulturno-umjetničkih aktivnosti u svrhu razvijanja međunarodne suradnje,
 • djelovanju udruga namijenjenih osobama starije životne dobi,
 • djelovanju udruga namijenjenih djeci i mladima,
 • unaprjeđenju socijalnih usluga u zajednici,
 • ostale aktivnosti koje se smatraju aktivnostima od interesa za opće dobro.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 232.000,00 kuna.

 • Prioritetno područje 1 – Sport i rekreacija : 195.000,00 kuna
 • Prioritetno područje 2 – Kultura/manifestacije : 37.000,00 kuna

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 20.000,00  kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 22 dana, a završava 16.04.2021. godine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta u sklopu ovog Natječaja, ali samo jedan projekt po prioritetnom području Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

 

Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje 1 godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Javnog natječaja, koja je programski usmjerena na rad u području Općine Klakar što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Klakar te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

 Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Općine Klakar  (www.opcinaklakar.hr ).

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

OPĆINA KLAKAR

KLAKAR 26A, 35208 RUŠČICA

s naznakon „Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga na području Općine Klakar – ne otvaraj“

 

 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni te u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

(9) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina.klakar@sb.ht.hr , najkasnije do 01. travnja 2021.

1. Teksta javnog natječaja 2021

2. Uputa za prijavitelje_Općina Klakar 2021

3. B1 ogledni obrazac opisa programa ili projekta 2021

4. B2 Ogledni obrazac proračuna 2021-2

5. B4 Ogledni obrazac izjave o partnerstvu 2021

6. B7 Ogledni obrazac izjave o financiranim projektima 2021

7. B8 Ogledni obrazac izjave izvoditelja aktivnosti 2021

8. B9 Ogledni obrazac izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju 2021

9. B3. Ogledni obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 2021

C2 Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta

C3 Ogledni obrazac financ izvjestaja projekta

C4 Ogledni obrazac zahtjeva za isplatom sredstava

Ogledni obrazac ugovora o financiranju 2021