Izvorna slika

Opcina Klakar

O D L U K U o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Jelas-Ruščica“ Klakar

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18  ), članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 03/17), članka 36. Statuta Općine Klakar („Službeni…

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

  Na temelju članka 36. Statuta općine Klakar (pročišćeni tekst) („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“  26/2022), a u svezi s člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NNN 139/2010, NN 19/2014, NN 111/2018) i člankom 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave…

Skip to content