Prijedlog Proračuna Općina Klakar za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

 Što je proračun?

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave  (JLP(R)S).

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci JLP(R)S za proračunsku godinu. Sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed. Propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12  i  15/15).

 Kako se donosi proračun?

Proračun donosi predstavničko tijelo JLP(R)S odnosno Općinsko vijeće najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu prema prijedlogu kojega utvrđuje Općinski načelnik. Prijedlog proračuna i projekcija Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje do 15. studenog tekuće godine.

Proračun se, nakon donošenja objavljuje u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije“ i na službenim Internet stranicama Općine Klakar – www.opcinaklakar.hr .

Ako se proračun ne donese u roku  slijedi privremeno financiranje, raspuštanje Općinskog vijeća i prijevremeni izbori za Općinsko vijeće.

Sadržaj proračuna

Opći dio – račun prihoda i rashoda i račun financiranja koji obuhvaća prihode  i  primitke te rashode i izdatke po vrstama.

Posebni dio – sadrži rashode i izdatke raspoređene po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima, aktivnostima i projektima, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja potrebnim za njihovo provođenje.

 Plan razvojnih programa – to je strateško – planski dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje kojim se ostvaruje dobra pretpostavka za povezivanje strateških dokumenta jedinice s proračunskim planiranjem, a sastoji se od ciljeva razvoja, mjera, veze s programskom klasifikacijom, veze s proračunom, pokazatelja rezultata i veze sa organizacijskom klasifikacijom.

Obrazloženje proračuna – detaljniji opis programa uz navođenje općih i posebnih ciljeva koji se namjeravaju postići, zakonske osnove te pokazatelja uspješnosti.

 

Skip to content