Izgradnja centralnog grijanja u mjesnom domu Ruščica

0
425

Izgradnja centralnog grijanja u mjesnom domu Ruščica

 1. NAZIV JAVNOG NARUČITELJA

Općina Klakar

OIB: 61145614093

Klakar 26a, Klakar

35208 Ruščica

Tel: 035/226-127;

Fax: 035/226-079;

e-mail: opcina.klakar@sb.ht.hr

web: www.opcinaklakar.hr

 

 1. PREDMET NABAVE
 • Izgradnja centralnog grijanja u mjesnom domu Ruščica – temeljem članka 15. Zakon o javnoj nabavi („Narodne Novine“, 120/16), isti se ne primjenjuje za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti bez PDV-a do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna. Stoga na ovaj postupak nabave ne primjenjuje se niti postupak pravne zaštite pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.

3.      PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE

– 80.000,00 kuna bez PDV-a

4.  SPOSOBNOST PONUDITELJA

Ponuditelji u postupku nabave moraju priložiti sljedeće dokaze o sposobnosti sukladno članku 251., 252., 257., 258. i 259. Zakona o javnoj nabavi („Narodne Novine“ br.120/16):

 1. Izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra države sjedišta ili u državi sjedišta propisana potvrda ili izjava umjesto potvrde – ne starija od tri (3) mjeseca od dana objave nadmetanja
 2. Izvod iz kaznene evidencije države sjedišta subjekta ili jednakovrijedni dokument ili izjava pod prisegom ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili javnog bilježnika kojom se dokazuje da nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kazneno djelo ili više kaznenih djela iz članka 251. Zakon o javnoj nabavi, ovjerena od nadležnog tijela, u slučaju da odgovorna osoba ponuditelja daje izjavu za sebe i za pravnu osobu, ne starija od 30 dana do objave
 3. Potvrda nadležne porezne uprave o podmirenim dospjelim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ili jednakovrijedni dokumenti države sjedišta ne stariji od trideset (30) dana od objave

 

 Svi dokazi koji se prilažu za sposobnost ponuditelj a mogu se dostaviti i u neovjerenoj preslici.

 

 1. SADRŽA J PON UDE
 2. Popunjen ponudbeni list;
 3. Ovjereni troškovnik izražen u kunama;
 4. Izjava za jamstveni rok;
 5. Dokazi o sposobnosti;
 6. Jamstvo za ozbiljnost ponude;

6.   VRSTA, SREDSTVO JAMSTVA I UVJETI JAMSTVA

 Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je uz ponudu dužan dostaviti jamstvo u iznosu od 10.000,00 kuna (deset tisuća kuna).
 Jamstvo za ozbiljnost ponude se prilaže u obliku obične ili vlastite bjanko zadužnice, isto će se koristiti i za jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obaveza nas iznos od 2.400,00 kn (slovima: dvije tisuće četiri sto kuna).

2.   Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Odabrani ponuditelj je dužan prilikom potpisa Ugovora predati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku obične ili vlastite bjanko zadužnice na iznos od 5.000,00 kuna (pet tisuća kuna).

3.   Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Prilikom zapisničke primopredaje radova odabrani ponuditelj dužan je dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da ne ispuni obvezu otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku. Jamstvo se dostavlja u obliku bankarske garancije na iznos od 10% vrijednosti izvedenih radova bez PDV-a s rokom valjanosti 2 (dvije) godine. U bankarskoj garanciji mora biti navedeno da je korisnik garancije Općina Klakar i da se garant obvezuje bezuvjetno i na prvi pismeni poziv korisnika garancije, bez prigovora isplatiti iznos koji će biti utvrđen temeljem vrijednosti izvedenih radova sukladno navedenom postotku.

 

7.    KRITERIJ ODABIRA PRIHVATLJIVE I NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Kriteriji ekonomski najpovoljnije ponude:

 • cijena, relativni značaj kriterija – 90%
 • jamstveni rok, relativni značaj kriterija – 10%

Radi lakšeg računanja svakom kriteriju prema njegovom relativnom značaju dodijeliti će se maksimalni broj bodova (zaokruženo na dvije decimale):

 1. Cijena 90%=> 90 bodova
 2. Jamstveni rok 10%=> 10 bodova

 

Formula po kojoj se izračunava ekonomski najpovoljnija ponuda je:

 

T = C + JR

T = ukupan broj bodova

C = broj bodova koji je ponuda dobila za kriterij cijena

JR = broj bodova koji je ponuda dobila za ponudbeni jamstveni rok

Bodove koje ponuda dobije sukladno navedenim kriterijima zbrojit će se. Ekonomski najpovoljnija ponuda je valjana ponuda koja ima najveći broj bodova.

Ako bi dvije ili više valjanih ponuda imale jednaki broj bodova prema kriteriju za odabir ponude, javni naručitelj odabrat će ponudu koja ima veći broj bodova prema kriteriju – cijena.

 

1. VREDNOVANJE KRITERIJA – CIJENA PONUDE

Broj bodova koje će ponuda dobiti za kriterij cijena ponude određuje se primjenom slijedeće formule.

C=Cmin/Cn x 90

pri čemu je:

C – broj bodova za kriterij cijena,

Cmin – najniža cijena ponudbena u postupku javne nabave (s PDV-om)

Cn – cijena ponude koja je predmet ocjene (s PDV-om)

90 – maksimalni broj bodova

 

Ponuda, koja u usporedbi s ostalim ponudama nudi najnižu ukupnu cijenu s PDV-om, s uključenim svim troškovima i popustima povezanim s izvršenjem predmeta nabave, dobiva najviše bodova.

Naručitelj će ponude bodovati do 90 bodova, i to tako, da će ponuda s najnižom cijenom dobiti najveći broj bodova, a svaka sljedeća u odnosu na prethodnu razmjerno manji broj bodova sukladno navedenoj formuli.

 

2. VREDNOVANJE KRITERIJA – JAMSTVENI ROK

Minimalni jamstveni rok za otklanjanje nedostataka je dvije godine.

Ponuditelj u ponudi dostavlja Izjavu o duljini trajanja jamstva ovjerenu od strane ovlaštene osobe.

Ponuda u kojoj je iskazan najdulji jamstveni rok dobiva maksimalni broj bodova. Ovisno o tom najduljem jamstvenom roku ostale ponude će dobiti manji broj bodova sukladno slijedećoj formuli:

JR=JRP/NJR x 10

pri čemu je:

JR – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđeni jamstveni rok

JRP – jamstveni rok ponude koja je predmet ocjene

NJR – najveći ponuđeni jamstveni rok u postupku javne nabave

10 – maksimalni broj bodova

8.  DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku sa sadržajem ponude i označenim rednim brojem potrebnih priloga prema redoslijedu navedenom u dokumentaciji za nadmetanje i popunjeni troškovnik za nadmetanje, poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, u zatvorenoj omotnici s adresom naručitelja: Općina Klakar, Klakar 26a, 35208 Ruščica, s naznakom „NE OTVARAJ – IZGRADNJA CENTRALNOG GRIJANJA MJESNOG DOMA RUŠČICA“ i adresom ponuditelja. Rok za dostavu ponude je 24.studenog 2017.godine do 10:00 sati, poštom preporučeno ili osobno na adresu: Općina Klakar, Klakar 26a, 35208 Ruščica.  Zakašnjele  ponude  biti  će  vraćene  Ponuditelju  neotvorene, a nepotpune ponude neće se razmatrati. Otvaranje ponuda obavit će se u prostorijama Općine Klakar, Klakar 26a, Klakar, dana 24.studenog 2017.god. s početkom u 10:00sati. Otvaranju ponuda nije javno.

Svi Ponuditelji bit će pismeno obaviješteni o ishodu nadmetanja najdulje u roku 10 dana od dana  otvaranja ponuda. S najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se ugovor.

Sve obavijesti o javnom nadmetanju mogu se dobiti na telefon 035/226-127 (Josip Stanić).

9.   ODABIR I LI PON I ŠTENJE NADMETA NJA

Naručitelj zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela nadmetanja sukladno odredbama članka 298. Zakona o javnoj nabavi („Narodne Novine“ br. 120/16).

U slučaju odabira, s najpovoljnijim ponuditeljem općinski načelnik sklopit će ugovor. Naručitelj ne snosi troškove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u postupku javnog nadmetanja.

NAČELNIK

Josip Stanić,dipl.ing.geod

Odluka o početku postupka

Zapisnik o pregledu i ocijeni

Odluka o izboru