JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar – Administrativni tajnik

0
555

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18, 112/19) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ 3/2020), Pročelnik Jedinstvenog Upravnog odjela raspisuje:

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar

 

na radno mjesto:

 

– ADMINISTRATIVNI TAJNIK

 • 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta.

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost;
 • hrvatsko državljanstvo;
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

 • Srednja stručna sprema (četverogodišnja srednja škola), upravne, ekonomske ili opće gimnazije
 • 1 godina radnog iskustva u struci;
 • Poznavanje rada na osobnom računalu;
 • Položen državni stručni ispit ili obvezno polaganje državnog stručnog ispita u roku godine dana.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Ravnopravno se mogu natjecati i osobe koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položen državni stručni ispit, pod uvjetom da isti polože u roku od godine dana od dana prijema u službu.

Obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca i pristupanje prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Na Web stranici Općine Klakar www.opcinaklakar.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Klakar, Klakar 26A objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Osobe koje se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužne su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17,98/19), članku 48.Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92,77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/3 i 148/13,98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14,39/18, 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja;

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis;
 • Preslika domovnice;
 • Dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
 • Dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice, potvrda o radnom stažu iz evidencije HZMO-a, rješenje, ugovor o radu  ili drugi dokaz o radnom iskustvu u struci i na odgovarajućim poslovima);
 • Dokaz o poznavanju rada na računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici;
 • Dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe ili uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidati imaju položen državni stručni  ispit);
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
 • Vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

 

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

 

Općina Klakar, Klakar 26A, 35208 Ruščica

s naznakom:

„Natječaj – ADMINISTRATIVNI TAJNIK – ne otvarati”

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Općina Klakar zadržava pravo poništenja natječaje bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA: 112-01/21-01/02

URBROJ: 2178/07-04-21-1

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

OPĆINA KLAKAR

 

Pročelnica

Gabriela Jandrlić struč.spec.oec

 

Pravni Izvori-Administrativni tajnik