JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar

0
775

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ 4/2018) i Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klakar, raspisuje se

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar

 na radno mjesto:

– VODITELJ EU I NACIONALNIH PROGRAMA I PROJEKATA

 • 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena“

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost;
 • hrvatsko državljanstvo;
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

 • VII/I stupanj stručne spreme ekonomskog ili nekog drugog društvenog smjera;
 • poznavanje rada na računalu;
 • položen vozački ispit »B« kategorije;
 • položen državni stručni ispit ili obavezno polaganje državnog stručnog ispita u roku godine

 

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 69/17).

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku od godinu dana od prijama u službu.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na Web stranici Općine Klakar www.opcinaklakar.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Klakar, Klakar 26A objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Osobe koje se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužne su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92,77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/3 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja;

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis;
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice);
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da u odnosu na njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o poznavanju rada na računalu;
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne stariji od 6 mjeseci;
 • preslika vozačke;
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (presliku svjedodžbe ili uvjerenja).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

Općina Klakar, Klakar 26A, 35208 Ruščica

s naznakom:

„Natječaj-VODITELJ EU I NACIONALNIH PROGRAMA I PROJEKATA-ne otvarati”

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Općina Klakar zadržava pravo poništenja natječaje bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

OPĆINA KLAKAR

OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Stanić, dipl.ing.geod.

 

 

Javni natječaj za voditelja EU i nacionalnih programa i projekata