JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar

0
687

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11., 4/18) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenoga upravnog odjela (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 4/2018), raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar na radno mjesto:

– administrativni tajnik/referent – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost;

– hrvatsko državljanstvo;

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– IV./I. stupanj stručne spreme ili drugog odgovarajućeg smjera;

– poznavanje rada na računalu;

– 3 godine radnog iskustva u struci;

– položen državni stručni ispit ili obvezno polaganje državnog stručnog ispita u zakonskom roku.

Natjecati se mogu kandidati obaju spolova, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17).

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku od godinu dana od prijma u službu.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Klakar www.opcinaklakar.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Klakar, Klakar 26A objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Osobe koje se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužne su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/3 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis;

– dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe);

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice);

– elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da u odnosu na njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o poznavanju rada na računalu;

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne stariji od 6 mjeseci;

– dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (preslik svjedodžbe ili uvjerenja).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Klakar, Klakar 26A, 35208 Ruščica, s naznakom: »Natječaj – administrativni tajnik/referent – ne otvarati«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Općina Klakar zadržava pravo poništenja natječaje bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Klakar

Natječaj za PRIJAM U SLUŽBU 2018 – administrativni tajnik UPUTE