JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu u JUO

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ 3/2020)

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar

 na radno mjesto:

– ADMINISTRATIVNI TAJNIK/REFERENT

 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost;
 • hrvatsko državljanstvo;
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema (četverogodišnja srednja škola), upravne, ekonomske struke ili opće gimnazije;
 • poznavanje rada na računalu;
 • položen državni stručni ispit ili obvezno polaganje državnog stručnog ispita u zakonskom roku
 • radno iskustvo od minimalno 1 godinu

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 69/17).

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku od godinu dana od prijama u službu.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na Web stranici Općine Klakar www.opcinaklakar.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Klakar, Klakar 26A objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Osobe koje se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužne su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis;
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe);
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice);
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja, ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – svi navedeni dokumenti moraju sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, stupanj stručne spreme i struku utvrđene za obavljanje tih poslova i vremenska razdoblja u kojima je kandidat obavljao navedene poslove);
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da u odnosu na njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o poznavanju rada na računalu;
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne stariji od 6 mjeseci;
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (presliku svjedodžbe ili uvjerenja).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

Općina Klakar, Klakar 26A, 35208 Ruščica

s naznakom:

„Natječaj – ADMINISTRATIVNI TAJNIK/REFERENT – ne otvarati”

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Općina Klakar zadržava pravo poništenja natječaje bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA: 112-01/22-01/01

URBROJ: 2178/07-04-22-1

U Klakaru, 20.travnja 2022.

 

 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

                                                                                                           OPĆINA KLAKAR

PROČELNICA JUO

Gabriela Jandrlić struč.spec.oec

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ

Skip to content