JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Klakar

0
1079

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („NN“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst,  137/15 i 123/17) članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („NN“ br. 125/11, 64/15 i 112/18) i Odluke Općinskog vijeća Općine Klakar o raspisivanju javnog natječaja, uvjetima, cijeni i postupku davanja u zakup općinskih objekata i zemljišta  u k.o. Donja Bebrina Klasa: 021-05/18-02/15; Urbroj: 2178/07-02-18-1 od 12. lipnja 2018.g. (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 17/2018) i Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju javnog natječaja, uvjetima, cijeni i postupku davanja u zakup općinskih objekata i zemljišta  u k.o. Donja Bebrina (KLASA: 021-05/18-02/33; URBROJ: 2178/07-02-18-1 od 19. prosinca 2018.godine) Načelnik  Općine Klakar objavljuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup

poslovnog prostora u vlasništvu Općine Klakar

 

I Daje se u zakup poslovni  prostor u vlasništvu Općine Klakar koji se nalazi u Donjoj Bebrini na k.č. br. 2960 Oranica bašče ukupne površine 3149 m2 upisanoj u z.k. ul. 684 k.o. Donja Bebrina (bivši objekt pogranične policije) koji u naravi predstavlja građevinsko zemljište sa izgrađenim objektima, a sastoji se od:

-8 boksova za konje,  ukupne površine 124 m2

-ostalog smještaja za konje, površine  20 m2

-drvene barake,  površine  40 m2

-stambenog  prostora, površine  116 m2 ( koji se sastoji od kuhinje, hodnika,

spavaonice, kotlovnice, ostave i bivše oružarnice)

-korala, zemljišta  i žičane ograde oko zemljišta

 

II U zakup se daje predmetna čestica u cijelosti  sa svim navedenim objektima koji zajedno čine jedinstvenu tehnološku cjelinu.

Namjena poslovnog prostora je: promicanje prirodnih, kulturnih i tradicionalnih vrijednosti u Općini Klakar kroz turističke, sportsko-rekreacijske i ugostiteljske sadržaje povezane sa držanjem i uzgojem konja za potrebe: kulturnih manifestacija, sportskog i terapijskog jahanja, organiziranog posjeta konjskom zapregom Bari Dvorina i sl.

– rok davanja u zakup: 5 godina

– početna cijena zakupnine: 500,00 kuna mjesečno

-zabrana davanja u podzakup.

 

III Ponude za Javni natječaj dostavljaju se u zatvorenim omotnicama preporučeno poštom ili  na urudžbeni zapisnik Općine Klakar .

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe  koje uplate jamčevinu.

Jamčevina  se uplaćuje u visini 10% iznosa početne mjesečne zakupnine i iznosi 50,00  kn.

Jamčevina se uplaćuje na račun Proračuna Općine Klakar br. HR53 2484008 1818500008 s pozivom na broj HR 68    7722  – OIB.

Uplaćena jamčevina  uračunava se u iznos  zakupnine najpovoljnijem ponuditelju  i obračunava se pri zaključenju ugovora o davanju u zakup poslovnog prostora, dok se neizabranim vraća  u roku od 8 dana od donošenja konačne odluke o izboru.

U slučaju odustanka izbranog ponuditelja  od ponude isti  gubi pravo na povrat jamčevine.

 

IV  Svaki sudionik Javnog natječaja u ponudi mora navesti i priložiti:

  1. a) fizičke osobe: ime i prezime, adresu, OIB, ponuđeni mjesečni iznos zakupnine, priložiti presliku osobne iskaznice, dokaz o uplaćenoj jamčevini, potvrdu  Općine Klakar da nema neizmirenih obveza prema Općini Klakar te potvrdu Porezne uprave da nema nepodmirenih obveza prema državnom proračunu, a obrtnici uz naprijed navedeno i izvod iz obrtnog registra,  broj računa, te dokaz o bonitetu.
  2. b) pravne osobe: naziv tvrtke, adresa, OIB, ponuđeni mjesečni iznos zakupnine, priložiti dokaz o uplaćenoj jamčevini, dokaz o bonitetu i rješenje o upisu u sudski registar, broj poslovnog računa, potvrdu Porezne uprave da nemaju neizmirenih dugovanja prema državnom proračunu i potvrdu Općine Klakar  da nemaju  neizmirenih  obveza prema Općini Klakar.

Svaki sudionik Javnog natječaja ponudi mora priložiti Program razvoja koji sadržava:

-opis planiranog poslovanja odnosno korištenja predmetne nekretnine prema njenoj namjeni i sadržaju;

-strukturu i dinamiku ulaganja u sadržaje prema namjeni poslovnog prostora;

-broj i strukturu zaposlenih radnika i  radnika koje namjerava zaposliti;

 

V Rok za podnošenje pisanih ponuda iznosi 8 dana od dana objave ovog Javnog natječaja u javnom glasilu, a isti će se objaviti  i na oglasnoj ploči Općine Klakar i  na njenoj web stranici.

Ponude koje ne ispunjavanju  uvjete iz Javnog natječaja neće se uzeti u razmatranje.

Ponude se dostavljaju preporučeno poštom u zatvorenim omotnicama  na adresu:

OPĆINA KLAKAR, Klakar br.26 a, 35208 Ruščica, sa naznakom „ Ne otvaraj – Javni natječaj za zakup poslovnog prostora „ ili se predaju u istom obliku na urudžbeni zapisnik Općine Klakar.

 

VI Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos mjesečne zakupnine.

            Prvenstveno pravo na sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine, uz prilaganje dokaza o tom statusu.

 

VII Ponude će se otvarati na sjednici Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni imenovano od strane Općinskog vijeća općine Klakar, (koje je ujedno i Povjerenstvo za otvaranje ponuda), a odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijet će Općinsko vijeće općine Klakar u roku od 30 dana od dana zaključenja Javnog natječaja.

 

VIII O rezultatima Javnog natječaja  svi ponuditelji će biti pisano obaviješteni  u roku od 8 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja .

Općina Klakar

Načelnik:

Josip Stanić

KLASA: 940-01/19-01/04

URBROJ: 2178/07-01-19-1