JAVNI NATJEČAJ za prodaju dotrajale opreme u vlasništvu Općine Klakar

0
548

Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ RH, broj 1/96, 68/98, 137/99, 22/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 143/12 i 152/14), temeljem članka 41. Statuta općine Klakar i članka 9. Statutarne odluke o izmjeni i dopuni statuta Općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 12/09. i 6/13.) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju dotrajale opreme u vlasništvu Općine Klakar, KLASA: 406-01/18-01/01, URBROJ: 2178/07-01-18-1 od 16.travnja 2018.godine Općinski načelnik Općine Klakar raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRODAJU DOTRAJELE OPREME U VLASNIŠTVU OPĆINE KLAKAR

PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

 

1. PREDMET PRODAJE

 

Prodaje se dotrajala oprema u vlasništvu Općine Klakar:

 

 1. Žični telefon „Panasonic“, inventarski broj 711, godina proizvodnje nije poznata, po početnoj natječajnoj cijeni od 10,00 kn;
 1. Plinska peć „IKOM 1000“, inventarski broj 315, godina proizvodnje nije poznata, po početnoj natječajnoj cijeni od 100,00 kuna.

 

2. UVJETI PRODAJE

 

 1. Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe sukladno pozitivnim pravnim propisima, koje uplate jamčevinu u visini od 10% početne natječajne cijene svakog pojedinačnog predmeta prodaje. Jamčevine se uplaćuje na žiro račun Općine Klakar, IBAN broj HR53 2484008 1818500008, model HR 68 s pozivom na broj 7757-OIB, opis plaćanja: jamčevina,redni broj predmeta prodaje.

Izabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ostalima će se vratiti beskamatno, u roku od 8 dana, od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.

 

 1. Prodaja se vrši po sistemu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore i potraživanja kupca.

 

 1. Ponuda mora sadržavati:
 • ime i prezime, odnosno naziv, adresa, odnosno sjedište i OIB ponuditelja,
 • preslika osobne iskaznice (ako je ponuditelj fizička osoba), odnosno izvadak iz odgovarajućeg registra (ako je ponuditelj pravna osoba),
 • ponudbenu cijenu izraženu u kunama, točno ispisanu brojkama i slovima (u slučaju neslaganja mjerodavnim će se smatrati iznos ispisan slovima),
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini i broj računa na koji će se jamčevina vratiti.

 

3. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

 

 1. Pisane ponude s navedenom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, preporučenom pošiljkom ili neposrednom dostavom u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar s naznakom:

 

OPĆINA KLAKAR,

Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Klakar,

Klakar 26a, Klakar, 35208 Ruščica

„NE OTVARATI – JAVNI NATJEĈAJ ZA PRODAJU OPREME“.

 

 1. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana od dana objave natječaja.

 

 1. Javno otvaranje ponuda biti će 27.04.2018. godine u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici, Klakar 26a, Klakar.

 

 1. Javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje pisanog ovlaštenja.

 

 1. Nepotpune ponude i ponude pristigle nakon spomenutog roka neće se razmatrati, a ponude s ponudbenim iznosom manjim od početne cijene smatraju se nevažećim.

 

4. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

 1. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom natječajnom cijenom uz uvjet da je ponuda kompletna.

 

 1. Natjecatelj čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija u obvezi je u roku od 15 dana od dana primitka Odluke o odabiru najpovoljnije ponude zaključiti Ugovor o kupoprodaji s Općinom Klakar kojim će se urediti međusobna prava i obveze, u skladu s uvjetima iz natječaja, a ne učini li to na opisani način smatrat će se da je odustao od ponude, te gubi pravo na povrat jamčevine.

 

 1. Kupoprodajnu cijenu iz Ugovora kupac je u obvezi isplatiti prije preuzimanja opreme.

 

 1. Eventualne troškove prijenosa vlasništva snosit će kupac.

 

5. INFORMACIJE I UVID

 

Zainteresirani mogu uz prethodnu najavu izvršiti uvid u stanje opreme u roku za podnošenje ponuda svakim radnim danom od 09,00 do 12,00 sati.

Kontakt telefon: 035/226-127,osoba za kontakt: Matija Olić.

 

Općina Klakar zadržava pravo poništenja ovog javnog natječaja bez posebnog obrazloženja ponuditeljima te nije obvezna prihvatiti niti jednu ponudu za kupnju opreme, u kojem slučaju je dužna vratiti uplaćene jamčevine.