Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Klakar

0
277
05.studenog 2013. godine, Općinsko vijeće Općine Klakar raspisuje: Javni natječaj za prodaju nekretnina (građevinskog zemljišta) u vlasništvu Općine Klakar

Na temelju članka 35. stavak 2. i 391. stavak 1 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08 i 38/09.), članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 144/12.), članka 29. Statuta Općine Klakar i Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni statuta Općine Klakar («Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije” 12/09. 6/13.) i Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju natječaja za prodaju i utvrđivanje početne cijene općinskog građevinskog zemljišta, Klasa:021-05/13-02/25, Ur.broj:2178/07-02-13-1, od 05.studenog 2013. godine, Općinsko vijeće Općine Klakar raspisuje: Javni natječaj za prodaju nekretnina (građevinskog zemljišta) u vlasništvu Općine Klakar

  • natječaji
  • graditeljstvo
  • Klakar