JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje manifestacija u 2018. godini

0
562

Na temelju sredstava osiguranih u Proračunu Općine Klakar za 2018. godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 29/2017), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) i Pravilnika o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 07/2016), općinski načelnik objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ
za sufinanciranje manifestacija u 2018. godini

 (1) Općina Klakar poziva udruge koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijsku podršku manifestacijama iz proračuna Općine Klakar za 2018. godinu.

(2) Udruge sukladno ovom Javnom natječaju (dalje u tekstu: Natječaj) mogu prijaviti manifestaciju sukladno strateškim i planskim dokumentima Općine za:

  • Prioritetno područje 1 – Obilježavanje značajnih događaja

 (3) Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 37.000,00 kuna. Od toga za:

  • Prioritetno područje 1 – Obilježavanje značajnih događaja 37.000,00 kuna

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj manifestaciji iz područja Obilježavanje značajnih događaja je 2.000,00 kuna, a najveći iznos je 10.000,00  kuna.

(4) Rok za prijavu na Natječaj je 30 dana od dana objave Natječaja, zaključno s 26.veljače 2018. do 12:00 sati, ako se radi o osobnoj dostavi. Ako se prijava šalje poštom, smatra se da je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na natječaj. U slučaju da je prijava dostavljena osobno u pisarnicu, prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu prijema pošiljke.

Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

(5) Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje,  dostupni na mrežnim stranicama Općine Klakar www.opcinaklakar.hr.

(6) Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom i elektroničkom obliku. Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje, te ovjerene službenim pečatom organizacije. Prijava u elektroničkom obliku (na CD-u, DVD-u ili USB sticku) sadržajno mora biti identična onoj u papirnatom obliku te se šalje zajedno s prijavom u papirnatom obliku kao njezin prilog.

Izvornik prijave se šalje preporučeno poštom s povratnicom, kurirom ili osobno (predaja na urudžbeni zapisnik). Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv natječaja, zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja te napomenom “Ne otvarati”.

Prijave se šalju na sljedeću adresu:

Općina Klakar

Klakar 26a

35208 Ruščica

“Javni natječaj za sufinanciranje manifestacija u 2018. godini – Ne otvarati”

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Natječajem, te koje u cijelosti ne zadovoljavaju propisane uvjete ovog Natječaja neće se razmatrati.

(7) Prijavitelj može podnijeti jednu (1) prijavu na natječaj za područje financiranja I – Manifestacije povodom obilježavanja značajnih događaja.

(8) Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za sufinanciranje manifestacija u 2018. godini.

(9) Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu elektronske pošte – opcina.klakar@sb.ht.hr i to najkasnije do 19.veljače 2018. godine. Općina Klakar nema obveze odgovarati na pitanja postavljena nakon ovog datuma.

KLASA: 402-08/18-01/4
URBROJ: 2178/07-01-18-1
U Klakaru, 26.siječnja 2018.god.

OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Stanić,dip.ing.geod.

A1 Javni natječaj za sufinanciranje manifestacija u 2018. godini
A2 Upute za prijavitelje 2018
B1 Obrazac opisa manifestacije 2018
B2 Obrazac proračuna manifestacije 2018

B3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 2018
B4 Obrazac Izjave o nekažnjavanju 2018
B5 Obrazac o ispunjenim obvezama 2018
B6 Obrazac za ocjenjivanje 2018
B7 Obrazac ugovora o financiranju 2018
C1 Obrazac opisnog izvještaja- MANIFESTACIJE 2018
C2 Obrazac financ izvjestaja- MANIFESTACIJE 2018