Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga u 2018. godini

0
578

Na temelju sredstava osiguranih u Proračunu Općine Klakar za 2018. godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 29/2017), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) i Pravilnika o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 07/2016), općinski načelnik objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ
za sufinanciranje programa i projekata udruga u 2018. godini

 (1) Općina Klakar poziva udruge koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u području sporta i rekreacije te kulture da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Općine Klakar za 2018. godinu.

(2) Udruge sukladno ovom Javnom natječaju (dalje u tekstu: Natječaj) mogu prijaviti program/projekt koji doprinosi razvoju Općine Klakar sukladno strateškim i planskim dokumentima Općine za sljedeća prioritetna područja:

  • Prioritetno područje 1 – Kultura
  • Prioritetno područje 2 – Sport i rekreacija

 (3) Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 175.000,00 kuna. Od toga za:

  • Prioritetno područje 1 – Kultura 60.000,00 kuna
  • Prioritetno područje 2 – Sport i rekreacija 115.000,00 kuna

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu iz područja Kulture je 1.000,00 kuna, a najveći iznos je 15.000,00  kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu iz područja Sporta i rekreacije je 1.000,00 kuna, a najveći iznos je 25.000,00 kuna.

 (4) Rok za prijavu na Natječaj je 30 dana od dana objave Natječaja, zaključno s 26.veljače 2018. do 12:00 sati, ako se radi o osobnoj dostavi. Ako se prijava šalje poštom, smatra se da je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na natječaj. U slučaju da je prijava dostavljena osobno u pisarnicu, prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu prijema pošiljke.

Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

(5) Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje,  dostupni na mrežnim stranicama Općine Klakar www.opcinaklakar.hr.

(6) Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom i elektroničkom obliku. Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje, te ovjerene službenim pečatom organizacije. Prijava u elektroničkom obliku (na CD-u, DVD-u ili USB sticku) sadržajno mora biti identična onoj u papirnatom obliku te se šalje zajedno s prijavom u papirnatom obliku kao njezin prilog.

Izvornik prijave se šalje preporučeno poštom s povratnicom, kurirom ili osobno (predaja na urudžbeni zapisnik). Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv natječaja, zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja te napomenom “Ne otvarati”.

Prijave se šalju na sljedeću adresu:

Općina Klakar

Klakar 26a

35208 Ruščica

“Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga u 2018. godini – Ne otvarati”

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Natječajem, te koje u cijelosti ne zadovoljavaju propisane uvjete ovog Natječaja neće se razmatrati.

(7) Svaki prijavitelj može prijaviti najviše jedan (1) program ili jedan (1) projekt u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 31.12.2018.

(8) Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga u 2018. godini.

(9) Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu elektronske pošte – opcina.klakar@sb.ht.hr i to najkasnije do 19.veljače 2018. godine. Općina Klakar nema obveze odgovarati na pitanja postavljena nakon ovog datuma.

KLASA: 402-08/18-01/3
URBROJ: 2178/07-01-18-1
U Klakaru, 26.siječnja 2018.godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Stanić,dip.ing.geod.

A1 Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga u 2018. god
A2 Upute za prijavitelje 2018
B1 Obrazac opisa programa ili projekta 2018
B2 Obrazac proračuna programa ili projekta 2018
B3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 2018
B4 Obrazac Izjave o nekažnjavanju 2018
B5 Obrazac o ispunjenim obvezama 2018
B6 Obrazac za ocjenjivanje 2018
B7 Obrazac ugovora o financiranju- 2018
C1 Obrazac opisnog izvještaja 2018
C2 Obrazac financ izvjestaja 2018