JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Klakar

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ broj 9/2022), Pravilnika o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ broj 9/2022) i članka 36. Statuta Općine Klakar (“Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ broj: 29/2021) općinski načelnik Općine Klakar raspisuje:

 JAVNI NATJEČAJ

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Klakar

 

I.

PREDMET NATJEČAJA

(1) Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Klakar i to:

 

Katastarska općina Ruščica:

r.br. k.č.br. Kultura površina/ha početna zakupnina trajanje zakupa
1. 441 Oranica 0,1567                 62,68 kn 5 godina
2. 442 Oranica 0,1797                 71,88 kn 5 godina
3. 661 Oranica 17,3014            6.920,56 kn 5 godina
4. 662 Oranica 20,2042            8.081,68 kn 5 godina
5. 123/2 Oranica 0,021                   8,40 kn 5 godina
6. 262/7 Livada 0,5302               132,55 kn 5 godina
7. 429/2 Oranica 0,3651               146,04 kn 5 godina
8. 429/3 Oranica 0,4358               174,32 kn 5 godina
9. 430/1 Oranica 5,3845            2.153,80 kn 5 godina
10. 430/2 Oranica 10,5393            4.215,72 kn 5 godina
11. 430/3 Oranica 18,1751            7.270,04 kn 5 godina
12. 430/6 Oranica 13,6451            5.458,04 kn 5 godina
13. 431/2 Oranica 1,0123               404,92 kn 5 godina
14. 431/3 Oranica 4,893            1.957,20 kn 5 godina
15. 538/2 Oranica 0,5645               225,80 kn 5 godina
16. 544/1 Oranica 0,5173               206,92 kn 5 godina
17. 549/1 Prirodno neplodno 1,1091               166,37 kn 5 godina
18. 549/3 Graba 0,8234               123,51 kn 5 godina
  UKUPNO   95,8577         37.780,43 kn  

 

 

Katastarska općina Gornja Bebrina:

 

r.br. k.č.br. Kultura površina/ha početna zakupnina trajanje zakupa
1. 2101 Livada 0,8508         212,70 kn 5 godina
2. 2103 Groblje stočno 0,8243         123,65 kn 5 godina
  UKUPNO   1,6751        336,35 kn  

 

 

 

Katastarska općina Klakar:

 

r.br. k.č.br. Kultura površina/ha početna zakupnina trajanje zakupa
1. 984/2 Oranica 0,541                  216,40 kn  5 godina
2. 1072/2 Oranica 0,1875                    75,00 kn  5 godina
  UKUPNO   0,7285                  291,40 kn  

 

 

Katastarska općina Donja Bebrina:

 

r.br. k.č.br. Kultura površina/ha početna zakupnina trajanje zakupa
1. 2567/2 Livada 0,4688         117,20 kn 5 godina
2. 2834/1 Livada 0,1309           32,73 kn 5 godina
3. 2784/2 Livada 0,7214         180,35 kn 5 godina
4. 2437 Oranica 0,0731           29,24 kn 5 godina
5. 2456 Oranica 0,0492           19,68 kn 5 godina
6. 2610 Oranica 0,2596         103,84 kn 5 godina
7. 3019 Stočno groblje 0,1187           17,81 kn 5 godina
8. 2884 Oranica 0,7738         309,52 kn 5 godina
  UKUPNO   2,     810, kn  

 

Ponuđena cijena ne može biti veća od dvostrukog iznosa početne cijene zakupnine.

II.

UVJETI NATJEČAJA

(1)       Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Klakar iz ovog natječaja daje se u zakup na rok od 5 godina od dana uvođenja u posjed, a regulirat će se ugovorom o zakupu poljoprivrednog zemljišta

(2)       Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje su pravovremenom podnijele valjanje i potpune ponuda, s tim da se prednost pri zakupu navedenog  poljoprivrednog zemljišta daje fizičkim i pravnim osobama sa područja Općine Klakar. Pravo prednosti na natječaju, pod uvjetom da prihvati najvišu ponuđenu cijenu zakupnine, ima dosadašnji korisnik zemljišta.

(3)       Jamčevina iznosi 10% od ukupnog maksimalnog iznosa jednogodišnjeg zakupa za poljoprivredno zemljište za koji se predaje ponuda i uplaćuje se na žiro račun Općine Klakar broj IBAN: HR5324840081818500008, model HR24, poziv na broj 7706-OIB, uz naznaku svrhe uplate: ”JAMČEVINA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA-VLASNIŠTVO OPĆINE KLAKAR”.

(4)       Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u zakupninu, a ostalim sudionicima u natječaju jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana završetka natječaja.

(5)       Ponuda se dostavlja preporučenom poštom na adresu:

 

Općina Klakar

Klakar 26a

Klakar
35208 Ruščica, s naznakom: „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta

                                                    Općine Klakar – NE OTVARATI!“.

 

(6)       Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Posavskoj Hrvatskoj“, službenim stranicama i oglasnoj ploči Općine Klakar, odnosno zaključno sa 16.4.2022.godine.  Ponude zaprimljene nakon navedenog roka smatrati će se zakašnjelima i neće se razmatrati. Neće se razmatrati niti nepotpune ponude za zakup.

(7)       Pismena ponuda na javni natječaj obavezno treba sadržavati:

 

 • ime i prezime ponuditelja, odnosno naziv ponuditelja, adresa odnosno sjedište, broj telefona, odnosno osnovni podaci ponuditelja;
 • izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog registra koji nije stariji od 30 dana od dana objave ovog natječaja;
 • preslika osobne iskaznice ili domovnice za fizičke osobe državljane Republike Hrvatske;
 • izjava o prihvaćanju plaćanja godišnjeg iznosa zakupnine jednokratno najkasnije do dana uvođenja u posjed;
 • ponuđenu zakupninu poljoprivrednog zemljišta iskazanu za svaku katastarsku česticu posebno, upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne zakupnine predviđene javnim natječajem;
 • visina ponuđene zakupnine;
 • Gospodarski program (podatke o podnositelju ponude, opis gospodarstva, vrsta poljoprivredne proizvodnje kojom se namjerava baviti na zemljištu koje je predmet zakupa poljoprivrednog zemljišta, kultura poljoprivrednog zemljišta, lokalitet zemljišta, podatke o planiranim investicijama, podatke o novom zapošljavanju, podatke o površinama koje se nalaze u području obuhvata izgrađenih ili planiranih sustava javnog navodnjavanja, vlastoručan potpis ponuditelja koji je fizička osoba, pečat i vlastoručan potpis zakonskog zastupnika ponuditelja koji je pravna osoba )
 • dokaz o stranom državljanstvu i dokaz o ispunjavaju uvjeta da ima svojstvo sudionika javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta odnosno svojstvo ponuditelja u skladu s prisilnim propisima Republike Hrvatske, ukoliko je primjenjivo;
 • dokaz o registriranom sjedištu izvan Republike Hrvatske i dokaz o ispunjavanju uvjeta da ima svojstvo sudionika javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta odnosno svojstvo ponuditelja u skladu s prisilnim propisima Republike Hrvatske, ukoliko je primjenjivo;
 • identifikacije nekretnine odnosno točno određenu katastarsku općinu i točno određenu katastarsku česticu i za koju se ponuda te površinu čestice;
 • dokaz o ostvarenom kriteriju prvenstva na koji se ponuditelj poziva;
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini;
 • broj računa ponuditelja na koji se može izvršiti povrat jamčevine nakon završetka postupka javnog natječaja;
 • vlastoručan potpis ponuditelja koji je fizička osoba;
 • pečat i vlastoručan potpis zakonskog zastupnika ponuditelja koji je pravna osoba;
 • datum ponude.

 

Sudionici javnog natječaja dužni su za sudjelovanje na javnom natječaju priložiti i sljedeću dokumentaciju:

– potvrdu Općine Klakar o nepostojanju obveza prema Općini Klakar po bilo kojoj osnovi,

– potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja,

– izjavu da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta (Obrazac 2),

 

(8)       Zakašnjele ponude, nepotpune ponude, nepotpisane ponude, ponude podnositelja koji ne ispunjavaju tražene uvjete i zajedničke ponude neće se razmatrati/isključiti će se iz sudjelovanja u postupku natječaja.

(9)       Javno otvaranje ponuda održat će se dana 20.04.2022. u 12:00 sati u prostorijama Općine Klakar (vijećnica) na adresi: Klakar 26a, Klakar, 35208 Ruščica uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

 

III.

UVJETI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

(1)       Prvenstveno pravo zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju prema sljedećem redoslijedu:

 

 • 1. KRITERIJ – ponuditelj koji ima prebivalište ili sjedište na području Općine Klakar i to najmanje tri godine do objave javnog natječaja za koji se natječe;

 

 • 2. KRITERIJ -dosadašnji posjednik poljoprivrednog zemljišta za koje se natječe i za koje poljoprivredno zemljište je upravo raspisan javni natječaj, ako je taj dosadašnji posjednik u mirnom posjedu tog istog poljoprivrednog zemljišta na temelju ranijih ugovora koji su istekli, a sklopljeni su na temelju ranijeg provedenog javnog natječaja za to poljoprivredno zemljište.

Dosadašnji posjednik se smatra fizička ili pravna osoba koja je u trenutku raspisivanja javnog natječaja u mirnom posjedu konkretnog poljoprivrednog zemljišta koji je predmet tog javnog natječaja.  Dosadašnji posjednik se ne smatra fizička ili pravna osoba koja je u trenutku raspisivanja javnog natječaja u mirnom posjedu nekog drugog poljoprivrednog zemljišta koji nije predmet tog javnog natječaja. Kod utvrđivanja ovog kriterija mirni posjed se priznaje dosadašnjem posjedniku ako je od isteka ugovora do raspisivanja javnog natječaja podmirio sve obveze s osnove korištenja tog poljoprivrednog zemljišta.

 • 3. KRITERIJ – viša ponuđena zakupnina, uz ograničenje sukladno ovom Pravilniku odnosno da ponuđena zakupnina ne prelazi dvostruki iznos početne zakupnine;

 

 • 4. KRITERIJ -odluka o najboljem gospodarskom programu

 

(2)       Fizička ili pravna osoba ima pravo prvenstva zakupa prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete.

(3)       Najpovoljnijom ponudom utvrdit će se ponuda koja ispunjava uvjete iz natječaja i koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu za zakup.

(4)       Odluku o izboru najpovoljnije ponude, na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka, donosi Općinsko vijeće. O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Protiv Odluke o izboru najpovoljnije ponude nije dopuštena žalba, niti se može pokrenuti upravni spor. Sudionici javnog natječaja koji smatraju da su povrijeđena pravila javnog natječaja ili iz drugih zakonom predviđenih razloga mogu pred sudom pobijati ugovor o zakupu sklopljen s trećom osobom.

(5)       Na temelju Odluke o izboru najpovoljnije ponude, općinski načelnik sklapa ugovor o zakupu.

(6)       Ako natjecatelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od svoje ponude ili zaključenja Ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine, a predmetno poljoprivredno zemljište će se dodijeliti slijedećem najpovoljnijem ponuditelju.

IV.

PONIŠTENJE NATJEČAJA

(1)       Općina Klakar zadržava pravo poništenja natječaja u bilo koje vrijeme i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima, niti je obvezna objasniti razloge takve odluke.

NAČELNIK OPĆINE KLAKAR:

Tomislav Pendić

 

U “Posavskoj Hrvatskoj” od 8. travnja 2022. godine u Javnom natječaju greškom je objavljena katastarska čestica 2833, katastarska općina Donja Bebrina, koja je omaškom objavljena.
Ista nije predmet ovoga natječaja te se ponude za istu neće razmatrati.

 

OBRAZAC 1

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

OBRAZAC 2

Pravilnik o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vl.Općine Klakar – Općina Klakar(2)

 

Skip to content