PONIŠTEN – Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Klakar

0
1032

Na temelju članka 41. Statuta općine Klakar,  članka 9. Statutarne odluke o izmjeni i dopuni statuta općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko posavske“ broj 12/09 i 6/13.) i članka 2. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. ), načelnik Općine Klakar objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zakup poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu Općine Klakar

Članak 1.

Predmet natječaja je davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Klakar i to:

 1. č.br. 352 površine 2011m2, u naravi oranica Čaplja upisana u Posjedovni list broj 277 u k.o. Ruščica;
  k.č.br. 353 površine 6265 m2, u naravi oranica Čaplja upisana u Posjedovni list broj 277 u k.o. Ruščica
  Ukupna površina čestica koje se daju u zakup 8276m2 s početnom cijenom u iznosu od 650,00 kuna (šesto pedeset kuna);
 2. č.br. 2884 površine 7738 m2, u naravi oranica Lješice upisana u Posjedovni list broj 230 u k.o. Donja Bebrina.

Početna cijena iznosi 800,00 kuna (osam sto kuna);

 1. č.br. 2784/2 površine 7214 m2, u naravi Livada u Ulici Starog Hrasta upisana u Posjedovni list broj 230 u k.o. Donja Bebrina.

Početna cijena iznosi 800,00 kuna (osam sto kuna);

 

 1. č.br. 2834/1 površine 1309 m2, u naravi Livada u Ulici Starog Hrasta upisana u Posjedovni list broj 230 u k.o. Donja Bebrina;

k.č.br. 2833 površine 8733 m2, u naravi nogometno igralište Polojci u Ulici Starog Hrasta upisano u Posjedovni list broj 255 u k.o. Donja Bebrina.

Ukupna površina čestica koje se daju u zakup 10042 m2 s početnom cijenom u iznosu od 1.000,00 kuna (tisuću kuna);

 

Članak 2.

Poljoprivredno zemljište daje se u zakup na rok od 1 (jedne) godine.

 

Članak 3.

Rok za dostavu ponuda je do 27. travnja 2018. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta – ne otvarati“ poštom preporučeno ili neposredno na adresu:

Općina Klakar, Klakar 26a, 35208 Klakar.

Javno otvaranje ponuda održati će se 27. travnja 2018.godine u 12:00 sati u prostorijama Općine Klakar, Klakar 26a.

 

Članak 4.

Ponuditelji su dužni za sudjelovanje na natječaju uplatiti jamčevinu koja iznosi 10% od utvrđenog iznosa početne godišnje zakupnine, navedene u članku 1. ovog Javnog natječaja.

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Klakar broj: HR53 2484 0081 8185 0000 8, uz naznaku „JAMČEVINA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA POD REDNIM BROJEM“, poziv na broj: HR 68   7706-OIB.

Ponuditelju koji ne uspije na natječaju uplaćena jamčevina vraća se u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, a odabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u cijenu.

Ako ponuditelj, kojega je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, odustane od sklapanja ugovora nema pravo na povrat jamčevine.

 

Članak 5.

Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:

 • naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja;
 • sjedište odnosno adresu ponuditelja;
 • podatak o OIB-u ponuditelja;
 • iznos ponuđene cijene te redno broj za koji se daje ponuda, koja ne može biti manji od početne cijene;
 • broj telefona, fax-a, e-mail adresa;
 • broj računa (tekućeg ili žiro) s naznakom banke kojoj se ima izvršiti povrat iznosa uplaćene jamčevine u slučaju neuspjeha na Javnom natječaju;
 • potpis ponuditelja.

Uz pisanu ponudu, koja sadrži gore navedene podatke, svaki podnositelj ponude

dužan je priložiti i sljedeću dokumentaciju:

 • original ili presliku dokaza o uplati propisane jamčevine;
 • presliku osobne iskaznice ukoliko je natjecatelj fizička osoba odnosno presliku obrtnice ukoliko se radi o obrtniku odnosno presliku akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela s prilozima o registraciji ili izvadak iz registra,
 • potvrdu Općine Klakar kojom se potvrđuje da ponuditelj nema dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Općini Klakar, original;

 

Članak 6.

Zakašnjele ponude, nepotpune ponude te ponude podnositelja koji ne ispunjavaju tražene uvjete isključiti će se iz sudjelovanja u postupku natječaja.

 

Članak 7.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena godišnja zakupnina.

 

Članak 8.

Ponuditelji koji su sudjelovali na Javnom natječaju biti će pisanim putem obaviješteni o rezultatima provedenog Javnog natječaja, i to u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

 

Članak 9.

Općina Klakar zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude i pravo poništenja ovog natječaja u bilo koje vrijeme i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima niti je obvezna objasniti razloge takve odluke.

 

KLASA: 940-01/18-01/03
URBROJ: 2178/07-01-18-2

U Klakaru, 19.04.2018.god.