JAVNI POZIV za dodjelu stipendije redovnim studentima s područja općine Klakar

0
782

Na temelju članka 3. Odluke o dodijeli stipendije redovitim studentima s područja Općine Klakar, («Službeni vjesnik Brodsko posavske županije» br.4/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar,  raspisuje

J A V N I  P O Z I V

za dodjelu stipendije redovnim studentima

s područja općine Klakar

I

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu stipendije imaju svi redovni studenti koji su upisani i pohađaju visoko učilište (sveučilište, fakultet ili umjetničku akademiju u njegovom sastavu, veleučilište ili visoku školu) i udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske;
 • da kandidati i njihovi roditelji imaju prebivalište na području općine Klakar;
 • da nisu stariji od 27 god. života;
 • da nisu ostvarili pravno na državnu, županijsku ili neku drugu stipendiju.

II

Studenti koji zadovoljavaju uvjete iz članka I ovoga Javnog poziva, za ostvarivanje prava na stipendiju uz obrazac „Zahtjev za dodjelu stipendije“, dostavljaju slijedeće:

 • Potvrdu o prebivalištu izdane od Ministarstva unutarnjih poslova ili kopije osobnih iskaznica za sve članove kućanstva;
 • Domovnicu (presliku);
 • Potvrdu visokog učilišta (sveučilište, fakultet ili umjetničku akademiju u njegovom sastavu, veleučilište ili visoku školu) o studentskom statusu;
 • Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva;
 • Kopiju osobne iskaznice studenta;
 • Potvrdu o OIB-u studenta;
 • Broj ŽIRO računa na koji će se vršiti uplata stipendije.

III

            Obrazac „Zahtjev za dodjelu stipendije“ može se preuzeti na Internet stranici Općine Klakar (www.opcinaklakar.hr) i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klakar.

           IV

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klakar, Klakar 26a, 35208 Ruščica u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za dodjelu stipendije – NE otvarati“ ili elektroničkim putem na mail adresu zahtjevi.opcinaklakar@gmail.com .

Rok za dostavu prijava teče od dana objave na oglasnoj ploči općine Klakar i internet stranici Općine, odnosno zaključno sa 09. ožujka 2020.godine.

V

Otvaranje pristiglih prijava biti će u roku 3 dana od dana zaključenja Javnog Poziva.

O rezultatima provedenog Javnog poziva studenti će biti obaviješteni pismenim putem.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE KLAKAR

KLASA: 604-02/20-01/0

URBROJ: 2178/07-04-20-1

 

Stipendija-Obrazac-prijave, izjava