Javni poziv za osnivanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornja Bebrina

0
898

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 13. i 14. Zakona o zaštiti od požara „Narodne novine“, br. 92/10), članka 3. stavak 1. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, br. 106/99,117/01, 96/0 3, 139/04-pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10), a sukladno Planu zaštite od požara Općine Klakar, Općinski načelnik Općine Klakar, kao Inicijativna osoba za osnivanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornja Bebrina, objavljuje

JAVNI POZIV

Pozivaju se svi zainteresirani s područja Općine Klakar, naselja Donja Bebrina, Gornja Bebrina, Klakar i Ruščica na prijavu za sudjelovanje u osnivanju, organizaciji i radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornja Bebrina, a što obuhvaća sudjelovanje u tijelima upravljanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornja Bebrina (predsjednik, dopredsjednik, zapovjednik, zamjenik zapovjednika, skupština, tajnik).

Posebno se pozivaju zainteresirane osobe da se prijave za dobrovoljno obavljanje dužnosti zapovjednika i zamjenika zapovjednika.

Zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva i njegov zamjenik, koji dobrovoljno obavljaju te poslove, sukladno Zakonu o vatrogastvu („Narodne novine“, br. 106/99,117/01, 96/03, 139/04-pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) i Pravilima vatrogasne službe moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

  • moraju imati najmanje srednju stručnu ili školsku spremu;
  • zvanje vatrogasnog časnika;
  • najmanje tri godine odgovarajućeg iskustva u radu vatrogasne postrojbe;
  • moraju imati prebivalište na području općine Klakar;
  • moraju posjedovati propisanu tjelesnu i duševnu sposobnost.

Sudjelovanje u radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva odnosno u svim njegovim tijelima je dobrovoljno (volonterski).

Prijave se prikupljaju u Općini Klakar, Klakar 26a, Klakar, svakim radnim danom od 8 do 16 sati.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog pozivana Oglasnoj ploči Općine Klakar.

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Stanić, dipl.ing.geod.

Napomena: Javni poziv je objavljen na Oglasnoj ploči Općine Klakar dana 17. travnja 2018. godine.

 

KLASA:351-01/18-01/02

URBROJ:2178/07-01-18-1

U Klakaru, 17.travnja 2018.godine

 

Javni poziv DVD

Prijavnica