JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ŠTETA OD PRIRODNE NEPOGODE IZAZVANE OLUJNIM NEVREMEMENOM, PRAĆENIM JAKIM UDARIMA VJETRA I OBILNOM KIŠOM ZA PODRUČJE OPĆINE KLAKAR

Na temelju podnesenog zahtjeva od strane načelnika Općine Klakar, upućenog županu Brodsko-posavske županije (KLASA: 024-01/23-01/10, URBROJ: 2178-7-01-23-1), a za proglašenje prirodne nepogode (nakon  olujnog nevremena, praćenog jakim vjetrom i obilnom kišom), koja se dogodila 19.07.2023. godine na području Općine Klakar, župan Brodsko-posavske županije Danijel Marušić, dana 21.07.2023. godine donosi Odluku o proglašenju prirodne nepogode izazvane olujnim nevremenom, praćenim jakim udarima vjetra i obilnom kišom (KLASA 320-12/23-01/11).

Šteta se prijavljuje pisanim putem na propisanom obrascu  u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode;

elektronski- putem e-pošte na e- mail adresu: pisarnica.opcinaklakar@gmail.com

 ili neposredno predajom u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar radnim danom od 09:00 do 15:00 h

Šteta se prijavljuje putem Obrasca PN- prijava štete od prirodne nepogode.

OBAVEZNO  je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • ispunjeni obrazac prijave (Obrazac PN)

Ukazuje se prijaviteljima da su u obrascu za prijavu štete ( PN obrazac) dužni upisati Ukupan iznos prve procjene štete. Radi se o okvirnom iznosu štete , a točan konkretan iznos štete će se utvrđivati u daljnjem postupku.

 • preslika osobne iskaznice
 • presliku posjedovnog lista ili izvatka iz zemljišnih knjiga za prijavljenu oštećenu imovinu, rješenje o izvedenom stanju (građevinska dozvola) za oštećene objekte
 • presliku kartice tekućeg ili žiro računa na koji će se izvršiti isplata u slučaju  odobravanja štete
 • dokumentacija iz Upisnika poljoprivrednika Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoji, list A, list B

 ( za štete u poljoprivredi, na poljoprivrednim kulturama)

 • presliku posjedovnog lista za katastarsku česticu na kojoj je nastala šteta ukoliko podnositelj nema podatke iz upisnika Agencije za plaćanje u poljoprivrede, ribarstvu i ruralnom razvoju

( za štete u poljoprivredi, na poljoprivrednim kulturama)

 • Izjava kojom se potvrđuje da imovina nije osigurana, te da šteta na imovini nije izazvana namjerno, iz krajnjeg nemara, te da su bile poduzete propisane mjere zaštite imovine
 • Privola za obradu podataka za prijavu štete
 • Uz zahtjev preporučamo priložiti raspoložive dokaze o šteti i ostalim navodima u zahtjevu ( fotodokumentaciju, preslike računa itd. )radi bržeg postupanja nadležnih tijela, a bit će omogućena i naknadna dopuna zahtjeva i dostava dokaza u postupku utvrđivanja štete.

Sukladno odredbi članka 20. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ( „Narodne novine“ br. 16/19) sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za:

 1. štete na imovini koja je osigurana
 2. štete na imovini koje su izazvane namjerno, iz krajnjeg nemara ili nisu bile poduzete propisane mjere zaštite od strane korisnika ili vlasnika imovine
 3. neizravne štete
 4. štete nastale na nezakonito izgrađenim zgradama javne namjene, gospodarskim zgradama i stambenim zgradama za koje nije doneseno rješenje o izvedenom stanju prema posebnim propisima, osim kada je, prije nastanka prirodne nepogode, pokrenut postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju, u kojem slučaju će sredstva pomoći biti dodijeljena tek kada oštećenik dostavi pravomoćno rješenje nadležnog tijela
 5. štete nastale na građevini ili području koje je, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita kulturnog dobra, aktom proglašeno kulturnim dobrom ili je u vrijeme nastanka prirodne nepogode u postupku proglašavanja kulturnim dobrom
 6. štete koje nisu na propisani način i u zadanom roku unesene u Registar šteta prema odredbama ovoga Zakona
 7. štete u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine.

Iznimno od stavka 4. točke 4. članka 20. Zakona, sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda mogu se dodijeliti i za štete na nezakonito izgrađenim stambenim zgradama korisnicima socijalne skrbi s priznatim pravom u sustavu socijalne skrbi određenim propisima kojima se uređuje područje socijalne skrbi i drugim pripadajućim aktima nadležnih tijela državne uprave.

Upiti u vezi prijava štete primaju se radnim danom od  09,00-15,00 sati na telefon: 035/226-127  ili putem e-pošte: pisarnica.opcinaklakar@gmail.com

Skip to content