Javni poziv za sufinanciranje dječjh vrtića

0
526

Na temelju članka 4. Odluke 0 sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Klakar u dječjim vrtićima (KLASA: 021-05/17-02/3; URBROJ : 2178/07-02-17-1 od 22.veljače 2017.god. ,,Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 8/2017), Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar, raspisuje:

JAVNI POZIV
za sufinanciranje troškova boravka djece s područja
Općine Klakar u dječjim vrtićima

I

Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece s područja Općine Klakar u dječjim vrtićima mogu ostvariti roditelji odnosno skrbnici (korisnici usluga dječjih vrtića) koj i udovoljavaju sljedećim uvjetima i to:

  • Dijete mora imati prebivalište na području Općine Klakar;
  • Oba roditelja, skrbnik ili samohrani roditelj moraju imati prebivalište na području općine Klakar;
  • Moraju biti podmirene sve obveze, po bilo kojoj osnovi, prema Općini Klakar.

II

Korisnici usluga dječjih vrtića obvezni su Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Klakar, u svrhu ostvarivanja prava, dostaviti Zahtjev za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjim vrtićima i njemu priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • Uvjerenje o prebivalištu za dijete koje se upisuje u vrtić;
  • Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja, skrbnika ili samohranog roditelja;
  • Rodni list djeteta;
  • Ugovor ili Potvrdu dječjeg vrtića da je dijete upisano u isti;
  • Potvrdu Općine Klakar o ispunjenim obvezama prema Općini Klakar.

III

Obrazac ,,Zahtjev za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjim vrtićima” može se preuzeti na Internet stranici Općine Klakar (www.opcinaklakar.hr) i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klakar.
Potvrdu o ispunjenim obavezama prema Općini Klakar, koja se prilaže uz Zahtjev za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjim vrtićima, izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar.

IV

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klakar, Klakar 26a, 35208 Ruščica u zatvorenoj omotnici s naznakom ,,Javni poziv za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjim vrtićima”.
Rok za dostavu prijava je 15 dana od dana objave na oglasnoj ploci Općine Klakar i internet stranici Općine, odnosno zaključno sa 20. rujna 2017. godine.

V

Otvaranje pristiglih prijava biti će u roku 3 dana od dana zaključenja Javnog Poziva.
O rezultatima provedenog Javnog poziva Korisnici će biti obaviješteni putem oglasne ploče i Internet stranice Općine Klakar www.opcinaklakar.hr .

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE KLAKAR