JAVNI POZIV za sufinanciranje troškova kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola za školsku 2017./2018. godinu

0
593
Školski udžbenici, ilustracije snimio Denis Lovrović
Na temelju Odluke o sufinanciranju kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola za školsku 2017./2018.godinu (KLASA: 021-05/17-02/22; URBROJ: 2178/07-02-17-1 od 18.srpnja 2017.god. „Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 12/2017), Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar, raspisuje:

J A V N I P O Z I V

za sufinanciranje troškova kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola
za školsku 2017./2018.godinu

I

Pravo na novčanu pomoć ostvaruju roditelji odnosno skrbnici koji udovoljavaju sljedećim uvjetima i to:

  • oba ili jedan roditelj, skrbnik ili samohrani roditelj djeteta moraju imati prebivalište na području Općine Klakar.

Učenici kojima će temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o socijalnoj skrbi nabavu udžbenika financirati nadležno ministarstvo, ne mogu biti korisnici financijskih sredstava po ovoj Odluci.

 

II

Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klakar, Klakar 26A, 35208 Ruščica u svrhu ostvarivanja prava iz ove Odluke podnijeti pisani zahtjev uz prilaganje slijedećih isprava:

  • preslika osobne iskaznice za oba roditelja (skrbnika) odnosno samohranog roditelja;
  • preslika rodnog lista djeteta;
  • žiro ili tekući račun za isplatu sredstava;
  • izjava da nabavku udžbenika nije financiralo Ministarstvo.

Zahtjev iz prethodnog stavka može se preuzeti u prostorijama Općine Klakar ili na internetskim stranicama Općine Klakar: www.opcinaklakar.hr

 

III

Iznos sufinanciranja po pojedinom učeniku/djetetu iznosi 400,00 kuna.

 

IV

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klakar, Klakar 26a, 35208 Ruščica u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv za sufinanciranje troškova kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola za školsku 2017./2018.godinu”.
Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva radi ostvarivanje prava na novčanu pomoć pri kupnji udžbenika je 15. listopada 2017. godine.

 

V

Otvaranje pristiglih prijava biti će u roku 3 dana od dana zaključenja Javnog Poziva.
O rezultatima provedenog Javnog poziva Korisnici će biti obaviješteni putem oglasne ploče i Internet stranice.

 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE KLAKAR

KLASA: 550-01/17-01/05 URBROJ: 2178/07-04-17-1