JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

0
310
Pozivaju se sve stranke u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju javne rasvjete u Ruščici.

REPUBLIKA HRVATSKA
Brodsko-posavska županija
Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje
Sjedište Slavonski Brod

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000148
URBROJ: 2178/1-15-01/5-17-0004
Slavonski Brod, 10.01.2017.

 

 

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

 

 

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta 3. skupine,
na građevnoj čestici k.č.br. 46/10, 69/7, 70/5, 209/1, 399/10, 578/1, 616, 644, 650, 652, 653, 654, 655, 656, 660 k.o. Ruščica (Ruščica).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.01.2017.g. u 09:00 sati, na lokaciji – Trg pobjede 26A, Slavonski Brod, tel:448-590.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svojeg opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnog upravnog tijela za uvid, dožna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK
Mario Zubak, dipl.iur.