JAVNI POZIV
ZA ZAPOŠLJAVANJE U SKLOPU PROVEDBE PROJEKTA
„Žene-snaga zajednice 3“,
UP.02.1.1.16.0436

Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Zaželi – Programa zapošljavanja žena – faza III, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0436 od 16. prosinca 2022. godine te članka 36. Statuta Općine Klakar (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 29/21, 26/22-pročišćeni tekst, 35/22), općinski načelnik Općine Klakar,  dana 17. siječnja 2023. godine, donosi

JAVNI POZIV

ZA ZAPOŠLJAVANJE U SKLOPU PROVEDBE PROJEKTA

„Žene-snaga zajednice 3“,

UP.02.1.1.16.0436

U radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „Žene-snaga zajednice 3“, UP.02.1.1.16.0436 na radno mjesto radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osoba u nepovoljnom položaju prima se 14 radnica.

Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština;
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika;
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika;
 • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika;
 • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava;
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo;
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Poslovi radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju obavljaju se u domovima krajnjih korisnika, a na području Općine Klakar.

Predviđeno trajanje radnog odnosa je šest (6) mjeseci.

Uvjeti za kandidatkinje koje se prijavljuju na Oglas:

 • punoljetnost,
 • nezaposlene žene prijavljene na evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje.

Prednost pri zapošljavanju imat će:

 • •   žene od 50 godina i starije,
 • žene s invaliditetom,
 • žene žrtve trgovanja ljudima,
 • žene žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • liječene ovisnice,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine,
 • beskućnice,
 • pripadnice ostalih ranjivih skupina, a sve s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Kandidatkinje su dužne uz prijavu na Oglas priložiti:

 • Ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac prijave (obrazac prijave se preuzima u prostorijama Općine Klakar ili na https://opcinaklakar.hr;
 • Presliku dokaza o završenom obrazovanju (ako kandidatkinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužna je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni pr. presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.);
 • Potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom kandidatkinja dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (ne stariju od 8 dana od dana objave oglasa);
 • Preslika osobne iskaznice;
 • Vlastoručno potpisanu Izjavu o davanju suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka (obrazac Izjave se preuzima u prostorijama Općine Klakar ili na https://opcinaklakar.hr
 • Ostala dokumentacija kao dokaz pripadnosti jednoj od ranjivih skupina.

Ako kandidatkinja pripada jednoj od skupina koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju, potrebno je da uz prijavu priloži dokaz o istome:

 • žene od 50 godina i više – presliku osobne iskaznice,
 • žene s invaliditetom – preslika nalaza, rješenja ili mišljenja relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom,
 • žene žrtve trgovanja ljudima – preslika uvjerenja/potvrde centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je žena žrtva trgovine ljudima,
 • žene žrtve obiteljskog nasilja – preslika uvjerenja/potvrde centra za socijalnu skrb iz koje je vidljivo da je žena žrtva obiteljskog nasilja,
 • azilantice – preslika odluke o odobrenju azila koju izdaje MUP,
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – preslika rješenja/uvjerenja centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji,
 • liječene ovisnice – preslika potvrde institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – preslika potvrde o otpuštanju,
 • pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini,
 • beskućnice – preslika rješenja centra za socijalnu skrbi o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili preslika potvrda pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili preslika uvjerenja/potvrde centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je žena  beskućnica,
 • pripadnice ostalih ranjivih skupina, a sve s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

                 Kandidatkinje koje se prijavljuju na Javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:
Općina Klakar, Klakar 26a, 35208 Ruščica,  putem pošte ili osobno, u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj koverti, s naznakom: „Za natječaj DJELATNICA ZA POMOĆ U KUĆI –  „Žene-snaga zajednice 3“ – NE OTVARAJ.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog poziva, ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na Javni poziv. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži podatke i priloge navedene u Javnom pozivu.

Za kandidatkinje prijavljene na Javni poziv čije su prijave pravovaljane i uredne te koji ispunjavaju formalne uvjete bit će pozvane na intervju.

O rezultatima Javnog poziva kandidatkinje će biti obaviještene u zakonskom roku.

Javni poziv će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=129497285 i internetskoj stranici Općine Klakar, https://opcinaklakar.hr .

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti u prostorijama Općine Klakar, putem e-maila: opcina.klakar@sb.ht.hr  ili na broj telefona 035/226-127.

KLASA:112-01/22-01/03

URBROJ: 2178/07-01-23-8

OPĆINSKI NAČELNIK

Tomislav Pendić

Skip to content