NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klakar

0
1222

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) u nastavku teksta: Zakona, Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ 3/2020), općinski načelnik općine Klakar raspisuje:

N A T J E Č A J

za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klakar

 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rok od 3 mjeseca

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • Punoljetnost;
 • Hrvatsko državljanstvo;
 • Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koji se osoba prima.

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

 • Magistar struke ili stručni specijalist, pravne, ekonomske ili tehničke struke;
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (uz ispunjenje ostalih standardnih mjerila za radna mjesta u potkategoriji glavnog rukovoditelja iz članka 11 Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (NN br. 74/10 i 125/14). Iznimno ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Klakar može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke odnosno stručni prvostupnik struke  koji ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje .
 • poznavanje rada na računalu;
 • položen državni stručni ispit ili obavezno polaganje državnog stručnog ispita u roku godinu dana;

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Ravnopravno se mogu natjecati i osobe koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položen državni stručni ispit, pod uvjetom da isti polože u roku od godine dana od dana prijema u službu.

Obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca i pristupanje prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

Uz pisanu prijavu kandidati obavezno prilažu:

 • Životopis;
 • Preslika domovnice;
 • Dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
 • Dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice, potvrda o radnom stažu iz evidencije HZMO-a, rješenje, ugovor o radu  ili drugi dokaz o radnom iskustvu u struci i na odgovarajućim poslovima);
 • Dokaz o poznavanju rada na računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici;
 • Dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe ili uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidati imaju položen državni stručni  ispit);
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
 • Vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo (priložit i dokaze o ispunjavanju uvjeta) i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Urednom se prijavom smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovome natječaju. Nepravodobne, nepotpune i neodgovarajuće prijave na natječaj neće se razmatrati.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se prethodna provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada na računalu i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Klakar (www.opcinaklakar.hr) dostupni su podaci o opisu poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Sve informacije mogu se dobiti na telefon:035/226-127.

Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči Općine Klakar objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu:

 

Općina Klakar

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Klakar 26A

35208 Ruščica

s naznakom „Natječaj za imenovanje pročelnika – ne otvaraj“.

 

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvijete iz natječaja biti će obaviješteni pisanim putem.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/20-01/01

URBROJ: 2178/07-01-20-1

OPĆINSKI NAČELNIK,

Josip Stanić,dipl.ing.geod.

 

Pravni Izvori_pročelnik