NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto KUHAR/ICA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 35. Statuta i Odluke Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za djelatnike Dječjeg vrtića Roda Ruščica, Dječji vrtić Roda Ruščica raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

za radno mjesto KUHAR/ICA

Broj traženih radnika: 1

Radno vrijeme: određeno puno radno vrijeme

Način rada: 1. smjena

Smještaj: nema smještaja

Naknada za prijevoz: u cijelosti

Uvjeti:

Prema člancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članku 8. stavku 9. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97) i članku 25. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Roda Ruščica:

  • završeno srednjoškolsko obrazovanje kuharskog usmjerenja

Probni rad: 6 mjeseci.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Prijava na natječaj (vlastoručno potpisana), sadrži slijedeće priloge:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o radno pravnom statusu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od dana objave Natječaja)
  • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariji od dana objave Natječaja):

a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak    2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju )

b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

c) potvrda Hrvatskog zavoda za socijalni rad da protiv kandidata nisu izrečene mjere za zaštitu dobrobiti djeteta (čl. 25. st.10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju).

  • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predloženi kandidati su dužni dostaviti prije potpisivanja ugovora o radu.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i dr.).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17, 98/19 i 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843 i poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivajee%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf   

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavak 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno  dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno članku 49. citiranog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je  prestao radni odnos.

Prijavom na natječaj kandidati daju izričitu privolu za prikupljanje, korištenje i obradu svih osobnih podataka, isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka, sve sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka kao i ostalim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka te se smatra se da su prijava i priloženi dokumenti dostavljeni slobodnom voljom kandidata.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja Dječji vrtić Roda Ruščica zadržava pravo provođenja provjere znanja i vještina intervjuom. O održavanju intervjua kandidati će biti pravodobno obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao svoju prijavu.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose osobno ili putem pošte u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu:  Općina Klakar, Klakar 26a, 35208 Ruščica s naznakom “Ne otvarati – za Natječaj DV – kuhar/ica”.

 Isprave i dokazi prilažu se u neovjerenoj preslici. Dokazi u izvorniku predloženi kandidat prilaže prije sklapanja ugovora o radu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima Natječaja biti obaviješteni putem službene web stranice Općine Klakar (https://opcinaklakar.hr/)

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Dječji vrtić Roda Ruščica zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili neprihvaćanja.

KLASA: 601-01/23-01/08

URBROJ: 2178-7-1-23-9

Ruščica, 5. lipnja 2023.

Ravnateljica

Dječjeg vrtića Roda Ruščica

Zdenka Andrić, mag. praesc. educ.

Skip to content