O D L U K A o proceduri naplate općinskih potraživanja

Na temelju članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14), i 111/2018) članka 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti  i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/2012 i 130/2013, 19/2015 i 119/2015 i 95/2019) i članka 36. Statuta općine Klakar( „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 29/21,26/22-Pročišćeni tekst 35/2022),

 Općinski načelnik donosi:

O D L U K U

o proceduri naplate općinskih potraživanja

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se procedura/ postupak obračuna i naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja u Općini Klakar, osim ako posebnim propisom nije drugačije utvrđeno.

Članak 2.

Postupak obračuna i naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja:

Red. brojAKTIVNOSTODGOVORNOSTDOKUMENTROK
1.Vođenje evidencije dospjelih i nedospjelih potraživanjaViši stručni suradnik za financije i proračunEvidencija potraživanjaPo dospijeću
2.Utvrđivanje dospjelog  nenaplaćenog potraživanjaViši stručni suradnik za financije i proračun;
Voditelj odjela za stručne i administrativne poslove općinskog vijeća i načelnika; Administrativni tajnik/referent
Pregled analitičkih kartica i Knjiga izlaznih računaPo dospijeću
3.Izdavanje opomenaPročelnik JUO; Voditelj odjela za financijeOpomenaPo dospijeću
4.Naplata putem obročne otplatePročelnik JUO; Voditelj odjela za financijeOdlukaPo dospijeću
5.Naplata putem instrumenta osiguranja plaćanjaPročelnik JUO; Općinski načelnik; Vanjski  savjetniciAktiviranje instrumenta osiguranja plaćanjaPolugodišnje
6.Ovrha – prisilna naplata potraživanjaPročelnik JUO; Općinski načelnik; Vanjski  savjetniciRješenje o ovrsiPolugodišnje

Članak 3.

Mjere naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja su: pismena opomena, mogućnost obročne otplate, naplata putem instrumenta osiguranja plaćanja i pokretanje ovršnog postupka.

Izdavanje opomena

Uvodi se redoviti sustav opominjanja po osnovi općinskih prihoda (Komunalna naknada, Komunalni doprinos, Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, Zakup poslovnog prostora i dr.) koje određeni dužnik ima prema Općini.

Opomene za pravne osobe šalju se barem dva puta godišnje, a za fizičke barem jednom godišnje.

U opomeni treba navesti podatke o dužniku, iznos duga i pravni temelj po kojem ga se poziva na plaćanje duga (ugovor, račun, rješenje i dr.).

U roku 30 dana nadzire se naplata potraživanja po opomenama.

Naplata putem obročne otplate

            Dužnik može podnijeti zahtjev za obročnom otplatom duga. Ukoliko se odobrava obročna otplata duga, u odluci kojom se odlučuje o zahtjevu obvezno se utvrđuje ukupan broj i iznos mjesečnih obroka te rokovi plaćanja.

Naplata putem instrumenta osiguranja plaćanja

Nakon što u roku navedenom u opomeni nije naplaćen dug za koji je poslana opomena aktivira se naplata putem instrumenta osiguranja plaćanja za one dužnike za koje postoji instrument osiguranja plaćanja.

Ovrha – prisilna naplata potraživanja

Nakon što u roku navedenom u opomeni nije naplaćen dug za koji je poslana opomena, izdaju se ovršna rješenja za sve dužnike osim onih koji su dogovorili obročnu otplatu duga.

Ako se Rješenje o ovrsi vrati neuručeno, nakon dva slanja, stavlja se na oglasnu ploču. Slijedećih dana prati se naplata po izdanim Rješenjima o ovrsi. Ukoliko naplata izostane ovršno Rješenje šalje se FIN-i na naplatu. Ako ni FINA ne naplati naše potraživanje po ovršnom rješenju (ako ovršenik nema otvorenih nikakvih računa na bankama, ako su ispred nas druge ovrhe te naša čeka u redu na naplatu i sl.), može se provesti zabilježba potraživanja u zemljišnim knjigama na imovini ovršenika (ako ima imovine).

Članak 4.

Redovitim i ažurnim knjiženjem naplate općinskih prihoda, omogućuje se lakše i točno praćenje naplate te utvrđivanje otvorenih potraživanja.

Kod knjiženja uplata važno je obratiti pažnju na stavke koje se zatvaraju uplatom. Ukoliko je dužnik naveo poziv na broj obavezno se zatvara dugovanje po pozivu na broj. Ukoliko dužnik nije naveo poziv na broj obavezno se zatvaraju najstarija dugovanja dužnika.

  Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaju vrijediti odredbe Odluke o proceduri naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanja Općine Klakar KLASA:023-05/15-02/9, URBROJ:2178/07-01-15-1 od 10. prosinca 2015.godine.

Članak 6.

Ova Odluka i njezine odredbe stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Klakar i službenoj internetskoj stranici Općine Klakar.

  OPĆINSKI NAČELNIK

Tomislav Pendić       

Skip to content