O D L U K U o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Jelas-Ruščica“ Klakar

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18  ), članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 03/17), članka 36. Statuta Općine Klakar („Službeni vjesnik BPŽ“ broj 29/21, 26/22-pročišćeni tekst, 35/22. načelnik Općine Klakar donosi

O D L U K U

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Jelas-Ruščica“ Klakar

I.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Jelas-Ruščica“ Klakar.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Jelas-Ruščica“ Klakar provodi Općina Klakar u suradnji s Upravnim odjelom graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije.

II.

Prije započinjanja postupka ocjene, Općina Klakar ishodila je mišljenje Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, KLASA: 351-02/22-01/42, URBROJ: 2178-03-02/5-22-02 od 28. prosinac 2022. godine, prema kojem je za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Jelas-Ruščica“ Klakar potrebno provesti postupak u kojem se odlučuje o potrebi provedbe strateške procjene (postupak ocjene).

III.

Razlozi za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Jelas-Ruščica“ Klakar su sljedeći:

  1. Prijenos na novu podlogu, odnosno digitalno – katastarski plan (DKP) na svim kartografskim prikazima, te usklađenje s granicama susjednih namjena,
  2. Usklađenje s izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Klakar  koje se izrađuju istovremeno,
  3. Preispitivanje odredbi za provedbu koje se odnose na uvjete gradnje,
  4. Određivanje lokacije i definiranje uvjeta gradnje vezanih za obnovljive izvore energije ovisno o snazi i PP Brodsko – posavske županije.

IV.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Jelas-Ruščica“ Klakar je Općina Klakar.

Urbanistički  plan uređenja Gospodarske zone „Jelas – Ruščica“, Klakar (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 24/2015) donesen je 2015. godine.

Područje obuhvata Plana smješteno je na sjeverozapadnom dijelu Općine Klakar, istočno od građevinskog područja naselja Ruščica.

Razlozi Izmjene i dopune navedenog Plana jesu novonastale potrebe gospodarstva na području Općine, a u cilju osiguranja prostornog i gospodarskog razvoja Općine Klakar.

V.

Radnje u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Jelas-Ruščica“ Klakar provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 03/17) i Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13,15/18, 14/19 i 127/19) kako slijedi:

 l. Nakon donošenja ove odluke Općina Klakar započinje postupak ocjene.

2. Općina Klakar će sukladno članku 29. Uredbe zatražiti mišljenja tijela i/ili osoba određenim posebnim propisima, te tijelima jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave i drugim tijelima ovisno o obuhvatu i drugim značajkama Plana. Rok za dostavu mišljenja je 30 dana od dana primitka zahtjeva.

3. Zahtjev za davanjem mišljenja se obavezno dostavlja Upravi za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije radi utvrđivanja mogućih značajnih negativnih utjecaja Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže sukladno Zakonu o zaštiti prirode.

4. Ovisno o potrebi osigurati će se dodatna pojašnjenja od tijela koja su dostavila mišljenje.

5. Razmotriti pristigla mišljenja tijela i/ili osoba kojima je upućen zahtjev za mišljenje, te utvrditi je li je za navedeni Plan potrebno ili nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

6. Pribaviti mišljenje od Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene.

7. Donijeti Odluku temeljem dostavljenog mišljenja Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije.

8. Informirati javnost o provedenom postupku sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VI.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Jelas-Ruščica“ Klakar prema ovoj Odluci sudjelovati će slijedeća tijela i/ili osobe:

1. Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV br. 1, 35 000 Slavonski Brod,

2. Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod,

3. Općina Gornja Vrba, Braće Radić 1, 35 208 Ruščica,

4. Općina Garčin, Kralja Tomislava 92, 35 212 Garčin,

5. Općina Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, 35 213 Oprisavci,

6. Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski Brod,

7. Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije I.G. Kovačića 58, 35000 Slavonski Brod,

8. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb    Uprava  šuma podružnica nova gradiška, Strossmayerova 11, p.p. 59. 35 400 Nova Gradiška.

9. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv “Brodska Posavina”35.000 Slavonski Brod, Šetalište  braće Radić 22

VII.

Općina Klakar je o ovoj Odluci dužna informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN, broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na mrežnoj stranici Općine Klakar.

                                                                                                           Općinski načelnik

KLASA: 350-02/23-01/02

URBROJ: 2178-7-01-23-5                                                                  Tomislav Pendić

Klakar, 12.06.2023. g                                                              

Skip to content