Obavijest kandidatima koji su se javili na natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odijela Općine Klakar

0
788
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLAKAR
Povjerenstvo za provedbu natječaja
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar
KLASA: 112-01/20-01/01
URBROJ: 2178/07-20-3
Klakar, 03. lipnja 2020.god.

  

Obavijest kandidatima koji su se javili na natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odijela Općine Klakar

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne Novine“ broj: 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) kandidati koji ispunjavaju formalne uvijete pozivaju se na pisano testiranje, provjera praktičnog rada na računalu i intervju s kandidatom koje će se obaviti dana 09. lipnja 2020.godine (utorak) u 09:15 sati u prostorijama Općine Klakar.

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na Javni natječaj za radno mjesto za koje se provodi prethodna provjera znanja i sposobnosti, ne mogu pristupiti provjeri.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavljati će se po rasporedu:

 1. pisano testiranje;
 2. provjera praktičnog rada na računalu;
 3. intervju s kandidatima.

 

Propisi iz kojih će se vršiti provjera znanja:

 

 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)
 • Zakon proračunu (NN 87/08, 136/12,15/15)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/2015)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/2014)
 • Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 20/18, 115/18 i 98/19)
 • Zakon o javnoj nabavu (NN 120/2016)
 • Statut Općine Klakar (Službeni vjesniku Brodsko – posavske županije“ broj 2/09, 6/13 i 6/18)

Provjera praktičnog rada na računalo obaviti će se u Windows programu i Microsoft Office alatima.

S kandidatima koji zadovolje obaviti će se intervju.

Ovaj poziv na testiranje objaviti će se na WEB stranici Općine Klakar (www.opcinaklakar.hr) i na oglasnoj ploči Općine Klakar.

Povjerenstvo za provedbu natječaja