Obavijest kandidatima koji su se javili na natječaj za prijam u službu u Jedinstvenog upravnog odijela Općine Klakar

0
771

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLAKAR

Povjerenstvo za provedbu natječaja

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar

KLASA: 112-01/18-01/04

URBROJ: 2178/07-01-18-16

Klakar, 02. kolovoza 2018.god.

 

 Obavijest kandidatima koji su se javili na natječaj za prijam u službu u  Jedinstvenog upravnog odijela Općine Klakar

 

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne Novine“ broj: 86/08, 61/11) kandidati koji ispunjavaju formalne uvijete pozivaju se na pisano testiranje, provjera praktičnog rada na računalu i intervju s kandidatom koje će se obaviti dana 08. kolovoza 2018.godine (srijeda) u 11 00 sati u prostorijama Općine Klakar.

 

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na Javni natječaj za radno mjesto za koje se provodi prethodna provjera znanja i sposobnosti, ne mogu pristupiti provjeri.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavljati će se po rasporedu:

 1. pisano testiranje;
 2. provjera praktičnog rada na računalu;
 3. intervju s kandidatima.

 

Kandidati moraju ostvariti najmanje 50% broja bodova po provjeri svakog znanja i sposobnosti kako bi mogli pristupiti slijedećoj provjeri znanja i sposobnosti.

 

Propisi iz kojih će se vršiti provjera znanja:

 1. Statut Općine Klakar (Službeni vjesniku Brodsko – posavske županije“ broj 2/09, 6/13 i 6/18);
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17);
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 04/18);
 4. Vođenje i postupak provedbe EU projekata, pitanja će biti postavljena sa slijedećih linkova: https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Strategija-EUROPA-2020.-hr.pdf
  http://arhiva.strukturnifondovi.hr/AplikacijaRepository/Natjecaji/Dokumenti/1426/Prilog_1_Posebni_uvjeti_ugovora.pdf,

http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-zazeli-program-zaposljavanja-zena/, https://mzo.hr/sites/default/files/dokumenti/2017/OBRAZOVANJE/OPULJP-2014_2020/upute_nositeljima_projekata_studeni_2017.pdf

 

Provjera praktičnog rada na računalo obaviti će se u Windows programu i Microsoft Office alatima.

 

S kandidatima koji zadovolje obaviti će se intervju.

 

Ovaj poziv na testiranje objaviti će se na WEB stranici Općine Klakar (www.opcinaklakar.hr) i na oglasnoj ploči Općine Klakar.

 

Popis kandidata koji udovoljavaju formalnim uvjetima i pozivaju se na prethodnu provjeru znanja su:

 

 1. Ana Turčinović
 2. Ivana Matić
 3. Snježana Rašić
 4. Gabriela Bušić
 5. Filip Tolić
 6. Željka Sertić
 7. Helena Žajdlik

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja