Obavijest kandidatima koji su se javili na oglas za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odijela Općine Klakar

0
292
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLAKAR
Povjerenstvo za provedbu natječaja
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar

 

KLASA: 112-01/21-01/04

URBROJ: 2178/07-01-21-10

Klakar, 19. srpanj 2021.god.

 Obavijest kandidatima koji su se javili na oglas za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odijela Općine Klakar

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne Novine“ broj: 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) kandidati koji ispunjavaju formalne uvijete pozivaju se na pisano testiranje, provjeru praktičnog rada na računalu i intervju koje će se obaviti dana 28. srpnja 2021.godine (srijeda) u 09:00 sati u prostorijama Općine Klakar.

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na Javni oglas za radno mjesto za koje se provodi prethodna provjera znanja i sposobnosti, ne mogu pristupiti provjeri.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavljati će se po rasporedu:

  1. pisano testiranje;
  2. provjera praktičnog rada na računalu;
  3. intervju s kandidatima.

Propisi iz kojih će se vršiti provjera znanja:

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19); Zakon proračunu (NN 87/08, 136/12,15/15); Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20); Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/2015); Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/2014); Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 108/2020); Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 20/18, 115/18 i 98/19); Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016); Statut Općine Klakar (Službeni vjesniku Brodsko – posavske županije“ broj 2/09, 6/13 i 6/18)

Provjera praktičnog rada na računalo obaviti će se u Windows programu i Microsoft Office alatima.

S kandidatima koji zadovolje obaviti će se intervju.

Ovaj poziv na testiranje objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Klakar i web stranici Općine Klakar.

 

OPĆINA KLAKAR

Predsjednica Povjerenstva za provedbu natječaja

Ružica Domazet

 

Obavijest kandidatima koji su se javili na oglas za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odijela Općine Klakar