Obavijest kandidatima – Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odijel Općine Klakar, Administrativni tajnik

0
618

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLAKAR

Povjerenstvo za provedbu natječaja

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar

 

KLASA: 112-01/21-01/02

URBROJ: 2178/07-04-21-19

Klakar, 24.veljače 2021.god.

 

 

-svi kandidati koji ispunjavaju uvijete-

 

Obavijest kandidatima koji su se javili na natječaj za prijam u službu u  Jedinstveni upravnog odijela Općine Klakar

 

 

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne Novine“ broj: 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) kandidati koji ispunjavaju formalne uvijete pozivaju se na pisano testiranje, provjera praktičnog rada na računalu i intervju s kandidatom koje će se obaviti dana 02. ožujka 2021.godine (utorak) u 09:00 sati u prostorijama Općine Klakar.

 

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na Javni natječaj za radno mjesto za koje se provodi prethodna provjera znanja i sposobnosti, ne mogu pristupiti provjeri.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavljati će se po rasporedu:

  1. pisano testiranje;
  2. provjera praktičnog rada na računalu;
  3. intervju s kandidatima.

 

Propisi iz kojih će se vršiti provjera znanja:

  • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)
  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
  • Statut Općine Klakar (Službeni vjesniku Brodsko – posavske županije“ broj 2/09, 6/13 i 6/18)
  • Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)

 

Provjera praktičnog rada na računalo obaviti će se u Windows programu i Microsoft Office alatima.

 

S kandidatima koji zadovolje obaviti će se intervju.

 

Ovaj poziv na testiranje objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Klakar i web stranici Općine Klakar.

 

 

OPĆINA KLAKAR

Predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja

Ivan Bošković

 

*NAPOMENA: O ispunjavanju/neispunjavanju uvjeta kandidati su obavješteni putem email-a koji su naveli u prijavi.*