OBAVIJEST kandidatima za natječaj za prijam u službu Jedinstvenog upravnog odijela Općine Klakar

0
446

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINAKLAKAR

Povjerenstvo za provedbu natječaja

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar

 

KLASA: 112-01/18-01/03
URBROJ: 2178/07-01-18-8

Klakar, 18. svibnja 2018.god.

 

Obavijest kandidatima koji su se javili na natječaj za prijam u službu u  Jedinstvenog upravnog odijela Općine Klakar

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne Novine“ broj: 86/08, 61/11, 04/18) kandidati koji ispunjavaju formalne uvijete pozivaju se na pisano testiranje, provjera praktičnog rada na računalu i intervju s kandidatom koje će se obaviti, dana 25. svibnja 2018.godine (petak) u 14:00 sati u prostorijama Općine Klakar.

 

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na Javni natječaj za radno mjesto za koje se provodi prethodna provjera znanja i sposobnosti, ne mogu pristupiti provjeri.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavljati će se po rasporedu:

  1. pisano testiranje;
  2. provjera praktičnog rada na računalu;
  3. intervju s kandidatima.

 

Kandidati moraju ostvariti najmanje 50% broja bodova po provjeri svakog znanja i sposobnosti kako bi mogli pristupiti slijedećoj provjeri znanja i sposobnosti.

 

Propisi iz kojih će se vršiti provjera znanja:

  1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br.47/09);

2.Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(„Narodne novine“ br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 123/17);

  1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.86/08, 61/11, 4/18);

4.Uredba o uredskom poslovanju („Narodne Novine“ br.7/09);

5.Pravilnik o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 135/15);

6.Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br.  25/13, 85/15);

  1. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ br. 105/97, 64/00, 65/09, 125/11, 46/17).

 

Provjera praktičnog rada na računalo obaviti će se u Windows programu i Microsoft Office alatima.

 

S kandidatima koji zadovolje obaviti će se intervju.

 

Ovaj poziv na testiranje objaviti će se na WEB stranici Općine Klakar (www.opcinaklakar.hr) i na oglasnoj ploči Općine Klakar.

 

Popis kandidata koji udovoljavaju formalnim uvjetima

i pozivaju se na prethodnu provjeru znanja su:

 

  1. Ivana Liović;
  2. Danijela Juraković;
  3. Marica Matić;
  4. Anita Žambok;

 

 Povjerenstvo za provedbu natječaja