ZAKLJUČAK o potrebi privremenog ograničavanja rada sa strankama

0
486

OPĆINA KLAKAR
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

KLASA: 810-01/20-01/02
URBROJ:2178/07-01-20-1
Klakar, 16. ožujka  2020.god.

Temeljem članka 21. stavak 5.  Zakona o sustavu civilne zaštite ( Narodne novine br. 82/15 i 118/18), Članka 8. Poslovnika o radu stožera civilne zaštite općine Klakar KLASA:­­­­­­­­ 810-01/16-02/3, URBROJ:2178/07-01-16-1 od 31.svibnja 2016., sukladno odluci Ministarstva zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 11.ožujka 2020.  , donosi se

 

Z A K LJ U Č A K

 o potrebi privremenog ograničavanja rada sa strankama

 I.

Nastavno na aktualnu situaciju i preporučene zaštitne mjere u prevenciji širenja zaraze koronavirusom, s ciljem zaštite zdravlja svih svojih građana općina Klakar od ponedjeljka 16. ožujka 2020. privremeno ograničava rad sa strankama.

II.

Pozivaju se građani da svu komunikaciju prema općini Klakar obavljaju telefonski ili putem elektroničke pošte. Svi poslovi obavljat će se po ustaljenom radnom vremenu.

III.

Ova Odluka se upućuje Stožeru civilne zaštite Brodsko-Posavske županije.

 IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ostaje na snazi do opoziva.

NAČELNIK STOŽERA CZ
OPĆINE KLAKAR
Ivan Bošković

 

Preuzimanje priloga