Obvezatne upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova za izbore članova Vijeća mjesnih odbora na području općine Klakar

0
433

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLAKAR

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

KLASA:013-01/18-02/02
URBROJ:2178/07-01-18-1

Klakar, 4.05.2018.

 

Na temelju članka 61.a stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „NN“ br.33/01.,60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 ), članka 29. i 56. Statuta Općine Klakar  i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Klakar ( Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 12/09 i 6/13.)  i članka 23. Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 8/14.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Klakar propisuje:

 

OBVEZATNE UPUTE O REDOSLJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA ZA IZBORE ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE KLAKAR

 

 

1. REDOSLJED RADNJI I ROKOVI

 

Općinsko vijeće Općine Klakar na svojoj 11. Sjednici održanoj dana 25.travnja 2018. donijelo je odluku o pravilima za izbor članova Vijeća mjesnih odbora i odlukuo raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Klakar koja je objavljena u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije 27.travnja 2018. i to za slijedeće mjesne odbore:

 

 1. Mjesni odbor Donja Bebrina (za područje naselja D.Bebrina)- 7 članova
 2. Mjesni odbor Gornja Bebrina (za područje naselja G.Bebrina)- 7 članova
 3. Mjesni odbor Klakar ( za područje naselja Klakar)- 7 članova
 4. Mjesni odbor Ruščica ( za područje naselja Ruščica) – 9 članova

 

 1. Izbori će se održati za sve mjesne odbore 27. svibnja 2018. (nedjelja)

 

 1. Rokovi teku od 04.05.2018.

 

 1. Prijedlozi lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju biti dostavljeni Općinskom izbornom povjerenstvu, najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, dakle do 18. 05. 2018. do 24:00 h

 

 1. Općinsko izborno povjerenstvo ovjeravati će očitovanja o prihvaćanju kandidature

Svakim radnim danom od 08:00 – 16:00 sati i  zadnji dan 18.05.2018. od 08:00 – 24:00 sati.

Očitovanje o prihvaćanju kandidature sastavni je dio Prijedloga liste kandidata za članove vijeća mjesnog odbora.

 

 1. Općinsko izborno povjerenstvo će sastaviti i na web stranici Općine Klakar i na oglasnoj ploči

objaviti sve pravovaljane predložene liste, kao i zbirnu listu, 24 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle do 19. svibnja 2018. do 12:00 sati

 

 1. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirnih kandidacijskih lista i traje zaključno do 24:00 sata prije održavanja izbora, dakle do 25.svibnja 2018. do 24:00 sata.

 

 1. Zabrana izborne promidžbe kao i zabrana objavljivanja prijevremenih rezultata traje od 26.05.2018. od 00:00 sati do 27.05.2018. do 19:00 sati.

 

 1. Općinsko izborno povjerenstvo objavit će biračka mjesta za izbore pojedinih vijeća mjesnih odbora najkasnije 15 dana prije održavanja izbora, dakle do 12. svibnja 2018. do 24:00 sati.

 

 1. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije održavanja izbora dakle do 15. svibnja 2018. do 24:00 sata.

Ukoliko prijedlozi ne prispiju Općinskom izbornom povjerenstvu, Općinsko izborno povjerenstvo će samostalno odrediti članove biračkih odbora.

 

 1. Općinsko izborno povjerenstvo mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije 10 dana prije održavanja izbora za članove vijeća mjesnih odbora, dakle do 17. svibnja 2018. do 24:00 sata.

 

 1. Glasovanje traje neprekidno 27. svibnja 2018. od 07:00 do 19:00 sati.

 

 1. Birački odbor mora u što kraćem roku dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle do 28.svibnja 2018. do 07:00 sati.

 

 1. Kad Općinsko izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja bez odgode će objaviti rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstava.

 

 1. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora podnosi se Općinskom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor. Općinsko izborno povjerenstvo donijeti će rješenje o prigovoru u roku d 48 sati od dana kad mu je dostavljen prigovor.

  Podnositelj prigovora koji je nezadovoljan rješenjem Općinskog izbornog povjerenstva može podnIjeti žalbu Uredu državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji u roku od 48 sati, računajući od kada je primljeno pobijano rješenje.

  Ured državne uprave donosi rješenje o žalbi u roku od 48 sati od dana kada je ista dostavljena.

 

 1. Na sve ostale radnje u postupku kandidiranja i izbora, a koje nisu obuhvaćene ovim uputama, primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnim izborima Narodne novine 144/12.

 

2. OBRASCI ZA PROVOĐENJE IZBORA

 

Pripreme i provođenje izbora za vijeće mjesnih odbora radit će se isključivo na obrascima koji nose oznaku  VMO i to:

 

VMO-1 Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/stranaka

VMO-2 Prijedlog kandidacijske liste grupe birača

VMO-3 Popis osoba koje podržavaju kandidacijsku listu grupe birača

VMO-4 Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature

VMO-5 Rješenje o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva

VMO-6 Rješenje o imenovanju biračkog odbora

VMO-7 Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provođenje izbora

VMO-8 Rješenje o određivanju biračkih mjesta

VMO-9 Glasački listić

VMO-10 Zapisnik o radu biračkog odbora

VMO-11 Zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva

 

 • OSTALO

 

Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za izbor članova vijeća  mjesnih odbora dužni su prikupiti najmanje:

25 potpisa birača u mjesnom odboru do 350 stanovnika

35 potpisa birača u mjesnom odboru s više od 350 do 500 stanovnika

50 potpisa birača u mjesnom odboru s više od 500 do 1000 stanovnika

70 potpisa birača u mjesnom odboru s više od 1000 do 2500 stanovnika

Birač može svojim potpisom podržati samo kandidata za člana onog vijeća mjesnog odbora na području kojeg ima prebivalište.

Podnositelji prijave kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste.

 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KLAKAR

 

VMO-1.

VMO-2.

VMO-3.

VMO-4.