ODLUKA o kupnji školskih udžbenika

0
398

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 29. Statuta Općine Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 12/09. i 6/13.), Općinsko vijeće Općine Klakar na svojoj 12. sjednici održanoj 12. lipnja 2018.godine, donosi:

ODLUKU

o kupnji školskih udžbenika

Članak 1.

Ovom Odlukom financirat će kupnja školskih udžbenika učenicima osnovnih škola.

Članak 2.

Pravo na školske udžbenike ostvaruju učenici koji zajedno s roditeljima, skrbnikom ili samohranim roditeljem imaju prebivalište na području Općine Klakar te pohađaju matičnu i područne OŠ „Vladimir Nazor“, Slavonski Brod.

Učenici kojima će temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o socijalnoj skrbi nabavu udžbenika financirati nadležno ministarstvo, ne mogu biti korisnici po ovoj Odluci.

Članak 3.

Kupnja, dostava i podjela školskih udžbenika učenicima osnovnih škola s područja Općine Klakar izvršit će se u suradnji s Osnovnom školom „Vladimir Nazor“, Franje Marinića 9, Slavonski Brod.

Članak 4.

Podatak o broju i vrsti školskih udžbenika koji se kupuju dostavit će OŠ „Vladimir Nazor“, Franje Marinića 9, Slavonski Brod

Članak 5.

Financijska sredstva za kupnju školskih udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Općine Klakar osiguravaju se u Proračunu Općine Klakar.

Članak 6.

Svi učenici koji su ostvarili pravo na školske udžbenike temeljem ove Odluke dužni su po završetku školske godine izvršiti povrat školskih udžbenika.

Članak 7.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Općinski načelnik.

Članak 8.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko posavske županije“.

 

KLASA: 021-05/18-02/12
URBROJ: 2178/07-02-18-1
Klakar, 12. lipnja 2018.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA,

 

 

Tomislav Pendić