Odluka o poništenju Javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekata udruga na području Općine Klakar u 2021. godini

0
297

      REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

             OPĆINA KLAKAR

       OPĆINSKI NAČELNIK

 KLASA: 402-08/21-01/04

URBROJ: 2178/07-01-21-12

9. lipanj 2021.godine

 

Temeljem članka 41. Statuta općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 12/09, 6/13 i 6/18), Općinski načelnik Općine Klakar, donosi

ODLUKU

o poništenju Javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekata udruga na području Općine Klakar u 2021. godini

I.

Ovom odlukom poništava se Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga na području Općine Klakar u 2021. godini KLASA: 402-08/21-01/04 URBROJ: 2178/07-01-21-02 od 26. ožujka 2021. godine, koji je objavljen na mrežnim stranicama Općine Klakar.

II.

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga na području Općine Klakar u 2021. godini poništava se jer je istim definiran rok za prijavu u trajanju od 22 dana što je protivno članku 24. stavku 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Uredba) kojim je propisano da natječaj za podnošenje prijedloga programa ili projekta ne može biti otvoren kraće od 30 dana od dana objave natječaja, te je protivno člancima 14. i 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Klakar kojima je naveden rok od 30 dana od datuma objave.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na mrežnim stranicama Općine Klakar čime se sve Udruge smatraju obaviještene o donesenom.

Općinski načelnik

Tomislav Pendić

 

Odluka o poništenju javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekta udruga na području Općine Klakar u 2021.godine