Odluka o poništenju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Klakar

0
493

Na temelju članka 41. Statuta općine Klakar,  članka 9. Statutarne odluke o izmjeni i dopuni statuta općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko posavske“ broj 12/09 i 6/13.) i članka 9., Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Klakar, Općinski načelnik Općine Klakar donosi:

 

O D L U K U

o poništenju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu Općine Klakar

 I

Poništava se Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Klakar KLASA: 940-01/18-01/03, URBROJ: 2178/07-01-18-2 od 19.04.2018.godine objavljen na službenoj Internet stranici Općine Klakar www.opcinaklakar.hr i oglasnoj ploči Općine Klakar.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,a objavit će se na službenoj Internet stranici Općine Klakar www.opcinaklakar.hr i oglasnoj ploči Općine Klakar.

 

OPĆINA KLAKAR

OPĆINSKI NAČELNIK,
Josip Stanić,dipl.ing.geod.