Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru načelnika Općine Klakar 2021. godine

0
126

 

Na osnovi članka 126. stavka 5. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 37/21), članka 42. stavka 2. podstavka 1. i 56. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19, dalje: Zakon o financiranju) te Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda („Narodne novine“, broj 41/21 Općinsko izborno povjerenstvo Općine Klakar 16. kolovoza 2021.godine, donijelo je:

 

ODLUKU

o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe

na izboru načelnika Općine Klakar 2021.godine

I.

          Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na naknadu i visina naknade troškova izborne promidžbe iz proračuna Općine Klakar kandidatima na izboru načelnika Općine Klakar održanim u svibnju 2021. (dalje: izbori).

II.

                        Pravo na naknadu troškova iz točke I. ove Odluke, imaju kandidati koji su u skladu s konačnim rezultatima izbora KLASA:013-01/21-02/06  URBROJ:2178/07-21-1 od 16.svibnja 2021. i KLASA:013-01/21-02/08 URBROJ:2178/07-21-1 od 02. lipnja 2021. dobili najmanje 10% važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore.

Naknada troškova izborne promidžbe kandidatima iz stavka 1. ove točke određuje se razmjerno dobivenim glasovima, a visina naknade za najveći broj glasova kandidatu na izborima za prvi izborni krug iznosi 5.000,00 kuna.

Naknada troškova izborne promidžbe u svakom narednom krugu izbora, raspoređuje se između kandidata na izborima koji su ušli u naredni krug izbora, razmjerno dobivenim glasovima, prema konačnim rezultatima izbora, a visina naknade za veći broj dobivenih glasova kandidata u svakom narednom krugu izbora određuje se u iznosu od 20% od iznosa naknade određenog u stavku 1. ove točke, dakle u iznosi od 1.000,00 kuna.

 

Naknada troškova izborne promidžbe ne smije se isplatiti kandidatima iz stavka 1. ove točke u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe utvrđenom u Izvješću Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske o provedenom nadzoru financiranja izborne promidžbe na izborima općinskog načelnika Općine Klakar, KLASA:013-06/21- 06/33 URBROJ: 507-04/02-21-27 od 3.kolovoza 2021.godine.

 

III.

U skladu s točkom II. ove Odluke pravo na naknadu troškova izborne promidžbe imaju sljedeći kandidati:

  1. TOMISLAV PENDIĆ

Predlagatelj: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA

u visini ostvarenih troškova izborne promidžbe u iznosu od 5.642,30 kuna za prvi i drugi izborni krug.

  1. PAVO PEJIĆ

Predlagatelj: DUSPARA MIRKO – NEZAVISNA LISTA- DUSPARA MIRKO – NL

u visini ostvarenih troškova izborne promidžbe u iznosu od 4.359,69 kuna za prvi i drugi izborni krug.

  1. IVAN BABOSELAC

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

u visini ostvarenih troškova izborne promidžbe u iznosu od 750,00 kuna za prvi izborni krug.

 

IV.

Naknada troškova izborne promidžbe isplaćuje se na poseban račun za financiranje izborne promidžbe kandidata za načelnika

 

V.

Naknada troškova izborne promidžbe isplaćuje se iz proračuna Općine Klakar u roku od 15 dana od dana objave Izvješća iz točke II. stavka 2. ove Odluke.

 

VI.

Ova Odluka dostavlja se načelniku Općine Klakar na izvršenje.

 

VII.

Ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici Općine Klakar.

 

 

 

                                                                          PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE KLAKAR

                                                                          GORAN GLAVAČEVIĆ

Odluka o pravo na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru načelnika Općine Klakar 2021 g (2)