Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Klakar

0
318

Na temelju članka 61.a stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN» br. 33/01., 60/01-vjerodostojno tumačenje,106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 29. i 56. Statuta  Općine Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni statuta općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“  12/09. i 6/13.), Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 11. sjednici održanoj dana  25. travnja 2018. godine donijelo je

ODLUKU 

o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Klakar

Članak 1.

            Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Klakar kako slijedi:

1.Mjesni odbor Donja Bebrina (za područje naselja Donja Bebrina) – bira se 7 članova;

2.Mjesni odbor Gornja Bebrina (za područje naselja Gornja Bebrina) – bira se 7 članova;

3.Mjesni odbor Klakar (za područje naselja Klakar) – bira se 7 članova;

4.Mjesni odbor Ruščica (za područje naselja Ruščica) – bira se 9 članova.

 

Članak 2.

Za dan provedbe izbora određuje se: 27.svibnja 2018.godine (nedjelja) u vremenu od 07:00 do 19:00 sati.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 26. travnja 2018. godine, objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko — posavske županije” i biti će objavljena na internet stranici Općine Klakar, oglasnoj ploči Općine i oglasnim pločama mjesnih odbora.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/18-02/05
URBROJ: 2178/07-02-18-1

Klakar, 25. travnja 2018.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Pendić

 

Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Klakar