ODLUKA

O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE KLAKAR

Ovom Odlukom o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Klakar (dalje u tekstu: Odluka) izabiru se najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koje su pristigle na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Klakar u katastarskim općinama: Ruščica, Gornja Bebrina, Klakar i Donja Bebrina objavljenim na mrežnim stranicama Općine Klakar KLASA: 320-02/22-01/04, URBROJ: 2178/07-02-22-1 od 29. studenog 2022 . (dalje u tekstu: Javni natječaj) na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Klakar utvrđen Prijedlogom Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Klakar a na koji prijedlog odluke je Ministarstvo poljoprivrede dalo prethodnu suglasnost.

II.

Odluka se donosi za svaku katastarsku česticu pojedinačno i to za čestice koje se daju u zakup na rok od 25 godina za trajne nasade s mogućnošću produljenja za isto razdoblje, odnosno na rok od petnaest (15) godina za ostale vrste proizvodnje s mogućnošću produljenja za isto razdoblje (Tablica A.) kao i čestice u izvanknjižnom vlasništvu države koje se daju u zakup na rok do pet (5) godina, s mogućnošću produljenja, odnosno do privođenja toga zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom (Tablica B.)  i to sve kako slijedi:

Skip to content