PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU

0
359
II. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KLAKAR

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju (”NN”, br. 153/13) , članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (”NN”, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 41. Statuta Općine Klakar i članka 9.Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni statuta (”Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“ br. 12/09 i 6/13.), načelnik objavljuje :

PONOVNU JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU

II. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KLAKAR

 

Prijedlog za ponovnu javnu raspravu II. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KLAKAR se upućuje u ponovnu javnu raspravu.
Ponovna javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) dana u vremenu od 19.11. 2015. do 26.11.2015. godine.

Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klakar, Klakar 26a, svakim radnim danom od 8.00 do 12.00 sati.

Tijekom trajanja ponovne javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana u Vijećnici Općine Klakar u Klakaru 26a, dana 24.11.2015. god., u 11.00 sati.
Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave:

  • upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana
  • uputiti u pisanom obliku na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar, Klakar 26a, 35208 Ruščica, i to zaključno s 30.11. 2015.godine.

Nadležna tijela dostavljaju pisano očitovanje na Prijedlog Plana na gore navedenu adresu zaključno do 30.11. 2015.godine. Ukoliko do određenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Općinski načelnik OPĆINE KLAKAR
Josip Stanić,dipl.ing.geod.


  • općina Klakar
  • objave