POZIV UDRUGAMA – Izvještaj o potrošnji financijskih sredstava

0
694
Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 31/15) propisana je obveza izvještavanja o potrošnji sredstava iz javnih izvora uključujući i sredstva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Za izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava za poslovnu godinu propisan je obrazac PROR-POT, a dostavlja se davatelju sredstava.

Dostava izvještaja obvezuje sve neprofitne organizacije koje ostvaruju proračunska sredstva neovisno o činjenici vode li dvojno ili jednostavno knjigovodstvo. Ako neprofitna organizacija ostvaruje proračunska sredstva primjerice, od više različitih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za svaku jedinicu sastavlja poseban Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava.

Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava koji se sastavlja na Obrascu: PROR-POT dostavlja se Općini Klakar, putem pošte ili osobno na zapisnik, u roku 60 dana od isteka poslovne godine, potpisane i ovjerene sa popratnom dokumentacijom.

Sukladno Pravilniku o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 07/2016) i sukladno provedenom natječaju, neprofitna organizacija/udruga je obvezna Općini dostaviti na propisanim obrascima C1 – Obrazac opisnog izvještaja i C2 – Obrazac financijskog izvještaja.

Uz izvještaj neprofitne organizacije/udruge su dužne dostaviti i kopiju vjerodostojne dokumentacije na temelju koje je rashod/izdatak, iskazan u Obrascu: PROR-POT (račune, obračune ili druge odgovarajuće dokumente).

Sva tri obrasca potrebno je popuniti računalom, a mogu se preuzeti u prilogu.