PRAVNI IZVORI – PISMENO TESTIRANJE

0
229

PRAVNI IZVORI – PISMENO TESTIRANJE

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)

Zakon proračunu (NN 87/08, 136/12,15/15)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/2015)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/2014)

Pravilni o izmjenama i dopunama pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 108/2020)

Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 20/18, 115/18 i 98/19)

Zakon o javnoj nabavu (NN 120/2016)

Statut Općine Klakar (Službeni vjesniku Brodsko – posavske županije“ broj 2/09, 6/13 i 6/18)