Privremeno umanjenje cijene Dječjeg vrtića Roda Ruščica

OPĆINA KLAKAR UMANJUJE CIJENU DJEČJEG VRTIĆA „RODA RUŠČICA“

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024, Općina Klakar je odlučila da će dio dobivenih sredstva iskoristiti za namjenu priuštivosti (naplate usluge od roditelja), a na način da roditelje( skrbnike) kao korisnike  usluge  pružanja ranog i predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi financijski djelomično rastereti te shodno tome umanjila mjesečnu ugovorenu cijenu usluge koju korisnici plaćaju davatelju usluge za iznos od 50,00 eura u pedagoškoj godini 1.1.2024.-30.09.2024. Umanjenje se odnosi jednako na sve korisnike usluge (trenutno 50 korisnika Dječjeg vrtića „Roda Ruščica“).

Općinsko vijeće Općine Klakar o prethodno navedenom na svojoj 27. sjednici održanoj dana 23. siječnja 2024. donosi Odluku o privremenom umanjenju plaćanja mjesečne cijene usluge vrtića  .

Skip to content