PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

 

Na temelju članka 36. Statuta općine Klakar (pročišćeni tekst) („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“  26/2022), a u svezi s člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NNN 139/2010, NN 19/2014, NN 111/2018) i člankom 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/2011, NN 106/2012, NN 130/2013, NN 19/2015, NN 119/2015, NN 95/2019 ),  načelnik Općine Klakar donosi:

 

 

PROCEDURU

 STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

 

Članak 1.

 

Procedurom stvaranja ugovornih obveza (dalje u tekstu: Procedura) propisuje se procedura stvaranja ugovornih obveza, odnosno nabava roba, radova i usluga, kao i sve druge ugovorne obveze koje su potrebne za redovan rad i obavljanje osnovne djelatnosti Općine Klakar (dalje u tekstu: Općina).

Članak 2.

 

Općinski načelnik je odgovorna osoba koja odobrava postupak nabave i stvaranja ugovornih obveza koje obvezuju Općinu. Potrebu za pokretanjem postupka ugovaranja nabave roba, radova i usluga mogu predložiti svi službenici i namještenici Općine.

Članak 3.

 

Općinski načelnik dužan je, prije nabave roba, radova i usluga, odnosno stvaranja ugovornih obveza, obaviti prethodnu provjeru financijske opravdanosti nabave, odnosno utvrditi je li predložena nabava ili ugovorna obveza u skladu s važećim proračunom i planom nabave za tekuću poslovnu godinu. Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da predložena nabava ili ugovorna obveza nije u skladu s važećim proračunom i planom nabave za tekuću godinu, dužan ju je odbaciti ili predložiti izmjenu proračuna i plana nabave.  

                                                                                                   

Članak 4.

 

Ukoliko je predložena ugovorna obveza u skladu s važećim proračunom i planom nabave Općine za tekuću godinu, načelnik donosi odluku o pokretanju postupka nabave, odnosno stvaranju ugovorne obveze.

 Članak 5.

 

Ukoliko postupak nabave roba, radova i usluga ne podliježe postupku javne nabave, odnosno ukoliko nisu ispunjene zakonske pretpostavke da se predmetni postupak provodi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN, br. 90/11) tada se stvaranje obveza provodi po slijedećoj proceduri:

 

I. STVARANJE OBVEZA ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE

Red. br.

Aktivnost

Nadležnost

Dokument

Rok

1.

Prijedlog za nabavu robe/usluga/radova

Općinski načelnik, Jedinstveni upravni odjel-prema prijedlozima zaposlenika-nositelja pojedinih poslova i aktivnosti

Ponuda, narudžbenica, nacrt ugovora

Tijekom godine

2.

Provjera je li prijedlog u skladu s proračunom/planom nabave

Općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti

Ako DA-odobrenje sklapanja ugovora/narudžbe

Ako NE-negativan odgovor na prijedlog za sklapanje ugovora/narudžbe

2 dana od zaprimanja prijedloga

3.

Izdavanje narudžbenice/Sklapanje ugovora

Načelnik Općine ili osoba koju on ovlasti

Narudžba/Ugovor

Ne duže od 30 dana od dana odobrenja načelnika ili osobe koju on ovlasti

 

 

Članak 6.

 

Ukoliko postupak nabave roba, radova i usluga podliježe postupku javne nabave, odnosno ukoliko su ispunjene zakonske pretpostavke da se predmetni postupak provodi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/2016, NN 114/2022) tada se stvaranje obveza provodi po slijedećoj proceduri:

 

II. STVARANJE OBVEZA ZA KOJE JE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE

Red. br.

Aktivnost

Nadležnost

Dokument

Rok

 

1.

Prijedlog za nabavu robe/usluga/radova

Općinski načelnik, Jedinstveni upravni odjel-prema prijedlozima službenika-nositelja pojedinih poslova i aktivnosti

Prijedlog s opisom potrebne robe/usluga/radova

Mjesec dana prije

pripreme godišnjeg

plana nabave i

proračuna

 

2.

Uključivanje stavki iz plana nabave u proračun

Općinski načelnik, Pročelnik JUO, Viši stručni suradnika za financije i proračun, Viši referent za financije i proračun

Proračun Općine

Do 15.studenog

tekuće godine za

iduću godinu

 

3.

Priprema tehničke i natječajne

dokumentacije za nabavu

Osoba zadužena za javnu nabavu, za složenije nabave moguće je angažiranje vanjskih stručnjaka

Tehnička i natječajna

dokumentacija

Prije ili nakon

Pokretanja postupka javne nabave, ovisno o složenosti javne nabave

 

4.

Prijedlog za pokretanje postupka javne nabave

Općinski načelnik

Prijedlog za pokretanje postupka javne nabave, te tehnička i natječajna dokumentacija

Tijekom godine

 

5.

Provjera je li prijedlog u skladu s važećim planom nabave i proračunom Općine

Općinski načelnik, Pročelnik JUO, Viši stručni suradnika za financije i proračun, Viši referent za financije i proračun

Ako DA- odobrenje pokretanja postupka

Ako NE-negativan odgovor na prijedlog za pokretanje postupka

 

Po zaprimanju

prijedloga

 

6.

Provjera je li tehnička i natječajna dokumentacija u

skladu sa propisima o javnoj nabavi

Stručna osoba sa certifikatom za javnu nabavu

Ako DA – pokreće postupak javne nabave

Ako NE –vraća dokumentaciju na doradu

Ovisno o postupku javne nabave

 

7.

Provođenje postupka javne nabave

Ovlaštena osoba za provođenje postupka javne nabave

Objava javnog nadmetanja ili poziva sukladno propisima o

javnoj nabavi

Ovisno o postupku javne nabave

 

8.

Odabir ponuditelja ili

poništenje postupka javne nabave

Općinsko vijeće ili općinski načelnik temeljem prijedloga ovlaštenih predstavnika za provedbu postupka javne nabave

Odluka o odabiru / Odluka o poništenju

Nakon odabira

Najpovoljnije ponude ili postojanja razloga za poništenje

postupka javne

nabave

 

9.

Sklapanje ugovora o javnoj nabavi / okvirnog sporazuma

Općinski načelnik

Ugovor o javnoj nabavi / okvirni

sporazum sukladno propisima o javnoj nabavi

Po dovršetku postupka javne nabave

 

 

 

Članak 7.

 

Uz svaki račun mora biti priložena odgovarajuća knjigovodstvena isprava (narudžbenica ili ugovor) koja je prethodila izdavanju računa. Primjerak svakog Ugovora unosi se u Evidenciju sklopljenih ugovora.

Članak 8

(1) Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je najkasnije u roku tri dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, dostaviti presliku ugovora (npr. okvirnog sporazuma, ugovora o javnoj nabavi, ugovora o djelu i drugih ugovora)  voditelju financija dostavom na e-mail adresu Ovlaštenog službenika.

 

Članak 9.

Kod nabave roba, usluga ili radova, prijedlog ugovora sastavlja savjetnik za javnu nabavu, a Općinski načelnik odobrava tekst ugovora i potvrđuje ga svojim potpisom.                  Prijedlog ugovora može biti sastavljen i od strane dobavljača ukoliko je to uobičajeno u njegovom poslovanju.

U ugovorima trebaju biti detaljno utvrđene vrste roba, usluga ili radova koje se nabavljaju, količina, vrijednost ugovora, rok i način plaćanja, instrumenti osiguranja, a potrebno je i pozvati se na prihvaćenu ponudu kao osnovu ugovaranja.

Podaci o sklopljenim ugovorima evidentiraju se u registru ugovora koji sadrži podatke sukladno Zakonu o javnoj nabavi i važećim podzakonskim propisima, a objavljuje se u EOJN i na internetskim stranicama Općine Klakar.

Članak 10.

Ugovorne obveze u drugim oblastima samoupravnog djelokruga Općine Klakar koje nisu obuhvaćene odredbama prethodnih članaka ove Procedure (zakup, najam, stjecanje imovine, dodjela stipendija i sl.) nastaju sukladno zakonskim propisima te općima aktima i odlukama Općine Klakar.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Procedure prestaje važiti Procedura stvaranja ugovornih obveza Klasa: 023-05/13-02/3, Ur.broj: 2178/07-01-13-1 od 25.ožujaka 2013.god.

Članak 12.

Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskoj stranici Općine Klakar.

 

 

 

                                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK

                                            

                           Tomislav Pendić          

 

Skip to content