Proračun Općine Klakar za 2016.godinu

0
383
Na temelju članka 39., stavak 1. i 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine“ 87/08, 136/12, 15/15), Općinsko vijeće Općine Klakar na svojoj 22. sjednici održanoj 22. prosinca 2015.god. donijelo je:
P R O R A Č U N
OPĆINE KLAKAR ZA 2016.GODINU

Proračun Općine Klakar za 2016.godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu sastoji se od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.


  • objave
  • općina Klakar