STATUT OPĆINE KLAKAR

Statut Općine Klakar

  Statut Općine Klakar – Preuzmite statut Općine Klakar u PDF formatu.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Klakar ( Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.29/21, 15/22 i 23/22 ) i članka 25.
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Klakar ( Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 29/21 ) Odbor za statut i poslovnik, na sjednici održanoj dana 6.rujna 2022.g. utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Općine Klakar.
Pročišćeni tekst Statuta Općine Klakar obuhvaća Statut Općine Klakar ( Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.29/21) i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Klakar ( Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.15/22 i 23/22 ) u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Klakar, njena obilježja, javna priznanja,
ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje
referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici
suradnje jedinica lokalne samouprave, te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Općine Klakar
(dalje u tekstu: “Općina”).

Članak 2.

Općina je jedinica lokalne samouprave, a područje na kojemu se prostire utvrđeno je Zakonom o područjima
županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
Općina se nalazi u Brodsko-posavskoj županiji i prostire se istočno od grada Slavonskog Broda, uz rijeku Savu.
U sastavu Općine su sljedeća naselja: Klakar, Ruščica, Gornja Bebrina i Donja Bebrina.
Granice Općine predstavljaju granice rubnih katastarskih općina koje se nalaze unutar područja i mogu se
mijenjati na način i u postupku koji je propisan prisilnim propisima Republike Hrvatske.

Članak 3.

Općina je pravna osoba.

Sjedište Općine je u Klakaru,

Klakar 26 a, 35208 Rušćica.

Tijela i upravna tijela Općine imaju pečat.

Opis pečata iz stavka 3. ovoga članka, način njihove uporabe i čuvanja uređuje se posebnom odlukom koju
donosi Općinsko vijeće Općine.

II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE

Članak 4.

Općina ima grb i zastavu.

Grb Općine ima oblik poluokruglog štita. U poluokruglom štitu na srebrnom polju, na zelenom brijegu stoji
hrvatski graničar; crne kape s bijelim perjem, plave uniforme, bijelih hlača, crnih čizama, crvenog plašta, u
desnici drži pušku kremenjaču, ljevicom drži dršku sablje o pojasu.

Zastava je jednobojna crvene boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa prisilnim propisima
Republike Hrvatske. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen
zlatno/žutom trakom.

Na temelju mjerila koje općim aktom utvrdi Općinsko vijeće, Općinski načelnik može odobriti uporabu grba i
zastave pravnim osobama radi promicanja interesa Općine.

Grb Općine koristi se:
● na službenim aktima i sličnim aktima kojima se služe općinska tijela;
● na diplomama, poveljama i priznanjima koje dodjeljuje Općinsko vijeće;
● za potrebe fizičkih i pravnih osoba, ako je to u interesu Općine;
● u svim drugim prigodama i/ili situacijama i/ili događanjima, ako njegova uporaba nije u suprotnosti s
odredbama Odluke o grbu i zastavi.
Zastava Općine ističe se:
● na zgradama svih tijela Općine,
● prigodno obilježavanje Dana Općine te državnih blagdana
Zastava Općine može se isticati:
● pri javnim skupovima (, znanstvenim, kulturno-umjetničkim, športskim i dr.) koji se održavaju u
Republici Hrvatskoj i inozemstvu, u skladu s pravilima i običajima održavanja takvih skupova;
● u svim drugim prigodama po potrebi, ako njezina uporaba nije u suprotnosti s odredbama Odluke.

Članak 5.

U Općini svečano se obilježava blagdan Sv. Ivana i Pavla, 26.lipnja, kao Dan Općine Klakar.

Članak 6.

Građanima Općine smatraju se osobe koje imaju prebivalište na njenom području.

III. JAVNA PRIZNANJA OPĆINE

Članak 7.

Općinsko vijeće može pojedinu osobu koja je zaslužna za Općinu proglasiti počasnim građaninom.
Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obveze.
Počast se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim počasti.

Članak 8.

Općinsko vijeće Općine može odlučivati o dodjeli drugih javnih priznanja Općine.
Javna priznanja Općine utvrditi će se posebnom odlukom Općinskog vijeća, a dodjeljuju se prigodom Dana
Općine .
Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje uvjete za dodjeljivanje javnih priznanja, njihov izgled i oblik,
kriterij i postupovnost njihove dodjele te tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 9.

Općina surađuje s općinama i gradovima na području Brodsko-posavske županije i Brodsko-posavskom
županijom radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka.
Općina, radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa zbog unapređenja gospodarskog i društvenog
razvitka općina u Republici Hrvatskoj, može osnovati s drugim gradovima i općinama odgovarajuću udrugu.

Članak 10.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina
uspostavlja, surađuje i održava suradnju s jedinicama lokalne i regionalne samouprave Republike Hrvatske i
drugih država.
Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji Općine s lokalnim
jedinicama drugih država, sadržaju i oblicima te suradnje donosi Općinsko vijeće, u skladu sa prisilnim
propisima Republike Hrvatske te drugim općim aktima Općine.

Članak 11.

Općina u postupku pripremanja i donošenja općih akata na razini Brodsko-posavske županije te zakona i drugih
propisa na razini Republike Hrvatske, a koji se neposredno tiču Općine, daje inicijative, mišljenja i prijedloge
nadležnom tijelu.
Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka u ime Općine mogu podnositi Općinsko vijeće i/ili
Općinski načelnik neposredno nadležnom tijelu i posredno putem članova predstavničkog tijela i zastupnika u
Hrvatskom saboru.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE

Članak 12.

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s prisilnim
propisima Republike Hrvatske.

Članak 13.

Općina obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom
ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:
● Uređenje naselja i stanovanje,
● Prostorno i urbanističko planiranje,
● Komunalno gospodarstvo,
● Brigu o djeci,
● Socijalnu skrb,
● Primarnu zdravstvenu zaštitu,
● Odgoj i osnovno obrazovanje,
● Kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
● Zaštitu potrošača,
● Zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
● Protupožarnu i civilnu zaštitu,
● Promet na svom području,
● Održavanje nerazvrstanih cesta,
● Te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Posebnim zakonima kojima će se urediti pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka odredit će se poslovi koje
je Općina dužna organizirati kao i poslovi koje će Općina obavljati ako osigura uvjete za njihovo obavljanje.

Članak 14.

Općina u okviru samoupravnog djelokruga u skladu s odredbama ovog Statuta i u skladu s prisilnim propisima
Republike Hrvatske:
1. raspolaže, upravlja i koristi imovinu u vlasništvu Općine,
2. promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja prirodnih
i prostornih mogućnosti,
3. vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog uzrasta,
4. odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i
športa,osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja i unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša,
5. obavlja poslove u vezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostora u vlasništvu Općine,
6. osigurava uvjete za održiv razvitak komunalnih djelatnosti,
7. vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja i komunalnim objektima,
8. organizira obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti,
9. osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih, socijalnih i drugih
interesa i potreba stanovništva,
10. obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Općini,
11. potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih
osoba i obavlja poslove socijalne skrbi,
12. potiče aktivnosti udruga građana,
13. promiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa,
14. osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,
15. vodi brigu o zaštitu potrošača,
16. donosi proračun Općine,
17. obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,
18. obavlja i uređuje druge poslove koji su u neposrednoj vezi s interesima Općinske zajednice za njezin
gospodarski, društveni i socijalni napredak
19. obavlja sve druge poslove u skladu sa odredbama ovog Statuta i u skladu s prisilnim propisima
Republike Hrvatske.

Poslovi iz stavka 1. ovog članka mogu se podrobnije se utvrđivati aktima u okviru djelokruga tijela Općine u
skladu sa prisilnim propisima Republike Hrvatske.

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 15.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora
građana, u skladu sa prisilnim propisima Republike Hrvatske i ovim Statutom.

Članak 16.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni ovog Statuta, o prijedlogu općeg akta ili
drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća kao i o drugim pitanjima određenim prisilnim propisima Republike
Hrvatske i ovim Statutom.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovoga članka može, temeljem odredbi
zakona i ovog Statuta, predložiti:
● najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća,
● Općinski načelnik,
● većina vijeća mjesnih odbora na području Općine
● najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, odnosno ako je
raspisivanje referenduma predložio Općinski načelnik, te ako je raspisivanje referenduma predložila većina
vijeća mjesnih odbora, na području Općine, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te
ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici, predsjednik Općinskog
vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog nadležnom tijelu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.
Nadležno tijelo će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je
li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno prisilnim
propisima te odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću. Ako nadležno tijelo utvrdi da je prijedlog
ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.

Protiv odluke nadležnog tijela kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može
pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.
Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine i upisani su u popis
birača.
Odluka koja je donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke koja je donesena na
savjetodavnom referendumu.
Na postupak provođenja referenduma na odgovarajući način se primjenjuju prisilni propisi Republike Hrvatske
koji uređuju pitanja iz tog djelokruga.
Na odluke donesene u svezi s referendumom i na referendumu primjenjuju se na odgovarajući način se
primjenjuju prisilni propisi Republike Hrvatske.

Članak 17.

Osim u slučajevima predviđenim ovim Statutom, referendum se može raspisati i radi opoziva Općinskog
načelnika, ako raspisivanje referenduma predloži:
-20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine;
-2/3 članova Općinskog vijeća
Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime, prezime, adresu
prebivališta i OIB) i vlastoručni popis birača.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine,
Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv Općinskog načelnika sukladno prisilnim propisima Republike
Hrvatske.
Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 30 dana od dana
zaprimanja prijedloga, nadležnom tijelu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.
Ako nadležno tijelo u roku od 60 dana od dostave utvrdi ispravnost podnesenog prijedloga, Općinsko vijeće
raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke nadležnog tijela.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća Općine, odluku o
raspisivanju referenduma za opoziv Općinskog načelnika, Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom
glasova svih članova Općinskog vijeća.

Odluka o opozivu Općinskog načelnika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji
su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Općini.
Referendum za opoziv Općinskog načelnika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih
izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za
Općinskog načelnika.

Članak 18.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:
● naziv tijela koje raspisuje referendum;
● područje za koje se raspisuje referendum;
● naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem, odnosno kojima će
birači odlučivati na referendumu;
● obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno kojima se raspisuje referendum;
● referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojem će birači odlučivati,
● dan održavanja referenduma.
Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od
20 niti više od 40 dana.

Članak 19.

Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz
samoupravnog djelokruga Općine, te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, u
skladu sa prisilnim propisima Republike Hrvatske i ovim Statutom.
Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora, u skladu sa prisilnim propisima Republike Hrvatske i ovim
Statutom.
Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Zborove građana može sazvati i Općinsko vijeće te Općinski načelnik, radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o
pitanjima od značaja za Općinu.
Kada zborove građana saziva Općinsko vijeće ili Općinski načelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo područje
ili za dio područja Općine, pojedina naselja ili dijelove naselja na području Općine, a mogu se sazvati i za cijelo
područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana ne
donese odluka o tajnom izjašnjavanju.

Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezno je za mjesni odbor, a savjetodavno za Općinsko vijeće i
Općinskog načelnika.
Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom Općine u skladu sa prisilnim
propisima Republike Hrvatske i ovim Statutom.

Članak 20.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz
njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine, od lokalnog značenja,
u skladu sa prisilnim propisima Republike Hrvatske i ovim Statutom.
O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži
najmanje 10% od ukupnog broja birača u jedinici te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri
mjeseca od zaprimanja prijedloga.
Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim
mogućnostima Općine.

VII. TIJELA OPĆINE

Članak 21.

Općina ima predstavničko tijelo i izvršno tijelo.
Izvršno tijelo Općine jest Općinski načelnik.
Predstavničko tijelo Općine je Općinsko vijeće.

Članak 22.

Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Općine podijeljene su između Općinskog vijeća,
Općinskog načelnika i upravnih tijela Općine sukladno odredbama ovog Statuta i prisilnih propisa Republike
Hrvatske.
1. Predstavničko tijelo: Općinsko vijeće

Članak 23.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i
dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće ima članove izabrane u skladu i na način određen zakonom.
Izbor i mandat člana Općinskog vijeća određen je zakonom.

Članak 24.

Općinsko vijeće:
● Donosi Statut Općine,
● Donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine
● Osniva i bira radna tijela i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća imenuje i razrješava druge osobe
određene zakonom, drugim propisom i ovim Statutom,
● Uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine,
● Osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i
drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
● Donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna,
● Donosi programe javnih potreba,
● Donosi poslovnik Općinskog vijeća,
● Imenuje i razrješava osobe ako je to određeno zakonom, drugim propisom i ovim Statutom,
● Odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne
samouprave,
● Odlučuje o davanju koncesije,
● Odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine čija
pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi
godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju
ostalom imovinom, a ako je iznos 0,5 % prihoda bez primitaka manji od 70.000,00 kn, tada odlučuje o
vrijednosti koja prelazi iznos od 70.000,00 kn, ali uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000,00
kuna,
● U granicama svoje ovlasti donosi odluke kojima ovlašćuje i prenosi na Općinskog načelnika bilo koje
svoje ovlaštenje iz ovog Statuta,
● Donosi odluke i obavlja i druge poslove koji su mu zakonom i/ili drugim internim aktom Općine
stavljeni u djelokrug.

Članak 25.

Općinsko vijeće ima predsjednika i do dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova
Općinskog vijeća.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanja kao i najmanje 1/3
članova Općinskog vijeća.
Prijedlog za razrješenje predsjednika i potpredsjednika može dati najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća.

Članak 26.

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna većina njegovih članova.
Statut, proračun (njegove izmjene i dopune) godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluku o raspisivanju
referenduma i odluku o pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta donose se većinom glasova svih
članova Općinskog vijeća.
Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv Općinskog načelnika koji je predložilo 2/3 članova Općinskog
vijeća, Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 27.

Predsjednik Općinskog vijeća:
● zastupa Općinsko vijeće,
● saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
● predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
● upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
● održava red na sjednici Općinskog vijeća,
● usklađuje rad radnih tijela,
● potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
● brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
● brine se o zaštiti prava vijećnika i
● donosi odluke i obavlja i druge poslove određene zakonom i/ili ovim Statutom i/ili Poslovnikom
Općinskog vijeća.

Članak 28.

Potpredsjednici Općinskog vijeća zamjenjuju predsjednika Općinskog vijeća u slučaju njegove spriječenosti ili
odsutnosti.
Potpredsjednici Općinskog vijeća obavljaju poslove iz djelokruga predsjednika kada im ih predsjednik povjeri.

Članak 29.

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade
Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine prisilnim
propisima Republike Hrvatske kojima se uređuju pitanja iz tog djelokruga, odnosno do dana stupanja na snagu
odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno prisilnim propisima Republike
Hrvatske.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata
Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno prisilnim
propisima Republike Hrvatske kojima se uređuju pitanja iz tog djelokruga, odnosno do dana stupanja na snagu
odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno prisilnim propisima Republike
Hrvatske.
Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za njezino obavljanje vijećnik ne prima plaću.
Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu sa posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Vijećnik ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih
tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.


Članak 30.

Član Općinskog vijeća ima pravo:

● Predlagati donošenje općih i drugih akata te davati amandmane na prijedloge općih akata,
postavljati pitanja Općinskom vijeću i tražiti razmatranje pojedinih pitanja iz samoupravnog
djelokruga.
● i poduzimati radnje u skladu s odredbama ovog Statuta, Poslovnikom Općinskog vijeća,
odredbama zakona.

Članak 31.

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina
članova Općinskog vijeća.

Članak 32.

Predsjednik predstavničkog tijela saziva sjednice Općinskog vijeća, predsjeda sjednicama i predstavlja ovo tijelo.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova
Općinskog vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 1. ovoga članka, na obrazloženi zahtjev
najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, sjednicu će sazvati Općinski načelnik, u roku od 8 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 4. ovoga članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne
trećine članova Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu.
Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno odredbama stavka 3.,4. i 5. ovog članka mora se održati u roku od
15 dana od dana sazivanja.
Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.

Članak 33.

Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluke iz njegova
djelokruga.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se internim aktima i/ili općim
aktima Općine.

Članak 34.

Sjednice Općinskog vijeća su javne.
Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje Općinski načelnik.
Općinski načelnik može odrediti da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje pročelnik Upravnog odjela, službenik
zadužen za pojedini djelokrug rada i druge osobe koje mogu odgovoriti na određena pitanja vezano uz točku
dnevnog reda predložene za sjednicu Općinskog vijeća.
Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se, u skladu s poslovnikom
i/ili drugim općim aktom o nekom pitanju glasuje tajno.
Sjednice Općinskog vijeća mogu se zazvati i elektroničkim putem.
U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo
predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili
sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog
vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem.

Poslovnikom o radu Općinskog vijeća uredit će se osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu i
odlučivanju.

Članak 35.

Općinsko vijeće će biti raspuštenu ukoliko se prethodno ispune zakonski uvjeti predviđeni u odredbama Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i/ili u skladu s drugim prisilnim propisima Republike Hrvatske.

2. Izvršno tijelo: Općinski načelnik

Članak 36.

Općinski načelnik izvršno je tijelo u Općini, zastupa Općinu, te obavlja izvršne poslove u Općini.
Općinski načelnik:
● zastupa Općinu
● priprema prijedloge općih akata,
● izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
● utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
● upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa prisilnim
propisima Republike Hrvatske, ovim Statutom, te općim aktima Općine.
● odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine i drugom raspolaganju imovinom čija
je pojedinačna vrijednost do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom
raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000 kuna, Općinski načelnik može odlučivati
najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše
do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom
mora biti planirano u proračunu i provedeno u skladu sa prisilnim propisima Republike Hrvatske;
● imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, u tijelima trgovačkih društava, i u
tijelima drugih pravnih osoba koje obavljaju gospodarske, društvene, komunalne i druge djelatnosti od
interesa za Općinu,
● upravlja prihodima i rashodima Općine,
● upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
● odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom
vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,
● imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
● imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
● utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine,
● predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune
● razmatra i utvrđuje konačan prijedlog prostornog plana
● provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o poslovnim prostorima
● sklapa ugovore
● donosi odluke o objavi i prikupljanju ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalne
djelatnosti i/ili bilo koje druge djelatnosti koja je od interesa za Općinu
● sklapa ugovore za obavljanja komunalnih djelatnosti
● podnosi Općinskom vijeću polugodišnja izvješća o svome radu i to dva puta godišnje
● usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga
Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,
● nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
● daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
● obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
● obavlja i druge poslove predviđene posebnim zakonom, Statutom,drugim općim aktima Općine ili po
ovlaštenju Općinskog vijeća
Općinski načelnik Općine ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u sklopu djelatnosti i djelokruga Općine.
Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine.

Članak 37.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, ima pravo obustaviti od primjene
opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, Općinski načelnik
donijet će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta.
Općinski načelnik ima pravo zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi
otkloni uočene nedostatke u općem aktu.
Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke, Općinski načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti
predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

Članak 38.

Općinski načelnik bira se na neposrednim izborima sukladno prisilnim propisima Republike Hrvatske.

Članak 39.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu Općinskom vijeću, sukladno
odredbama ovog Statuta i prisilnim propisima Republike Hrvatske.

Članak 40.

Mandat Općinskog načelnika može prestati i prije isteka mandata, sukladno prisilnim propisima Republike
Hrvatske.

Članak 41.

Općinski načelnik izabran na neposrednim izborima odlučuje hoće li dužnost na koju je izabran obavljati
profesionalno.
Općinski načelnik koji obavlja dužnost volonterski, ne može promijeniti način obavljanja dužnosti u godini
održavanja redovnih lokalnih izbora.
Općinski načelnik dužan je u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnom
tijelu o tome na koji način će obnašati dužnost.
Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti na koju je izabran, Općinski načelnik ostvaruje pravo na plaću,
odnosno naknadu plaće kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava mu se u staž
osiguranja.
Općinski načelnik koji je obavljao dužnost profesionalno posljednjih 6 mjeseci prije prestanka obavljanja
dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruje prava na naknadu plaće i staž osiguranja
za vrijeme od 6 mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće koja mu je
isplaćivana za vrijeme posljednjih 6 mjeseci prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.
Općinski načelnik koji je obavljao dužnost profesionalno manje od 6 mjeseci prije prestanka obavljanja
dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruje prava na naknadu plaće i staž osiguranja
za vrijeme od onoliko mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti koliko su dužnost obavljali
profesionalno, i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme prije prestanka profesionalnog
obavljanja dužnosti.
Ako Općinski načelnik svoju dužnost ne obavljaju profesionalno tada će Općinsko vijeće svojom odlukom
odrediti pravo na naknadu plaće za obavljanje dužnosti i druga prava u skladu sa prisilnim propisima Republike
Hrvatske.

Članak 42.

Ako za vrijeme trajanja mandata Općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je Općinski načelnik
onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, zamijenit će ga
privremeni zamjenik kojeg će imenovati Općinski načelnik na početku mandata iz reda članova Općinskog
vijeća.

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća Općinski načelnik može
promijeniti tijekom mandata.
Zamjenik Općinskog načelnika iz reda članova Općinskog vijeća je privremeni zamjenik Općinskog načelnika koji
zamjenjuje Općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je
Općinski načelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost.
Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano
funkcioniranje Općine.
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja Općinskog načelnika ostvaruje prava Općinskog načelnika.
Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovog članka nastupi prestanak mandata Općinskog načelnika, raspisat će se
prijevremeni izbori za Općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika
obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje Općinskog načelnika prestaje danom kad Općinski načelnik
nastavi s obavljanjem dužnosti Općinskog načelnika i/ili po prestanku razloga zbog kojih je Općinski načelnik bio
onemogućen u obavljanju svoje dužnosti i/ili danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika
Vlade Republike Hrvatske i/ili u drugim slučajevima predviđenim ovim Statutom ili prisilnim propisima
Republike Hrvatske.

VIII. UPRAVNI ODJEL I SLUŽBE


Članak 43.

Općinsko vijeće za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslova drugih tijela koji su
preneseni na Općinu ustrojava Jedinstveni upravni odjel i službe Općine (u daljnjem tekstu: “Upravno tijelo”).
Upravno tijelo neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Općinskog vijeća i općinskog načelnika i
odgovorno je za stanje u područjima za koje je osnovano.
Upravno tijelo dužno je svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu
sa prisilnim propisima Republike Hrvatske i ovim Statutom.
Upravnim tijelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja, imenuje Općinski načelnik.

Članak 44.

Upravno tijelo za svoj rad odgovorno je Općinskom načelniku.

Članak 45.

Upravne, stručne i ostale poslove u Upravnom tijelu obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz svog djelokruga rada, a namještenici obavljaju prateće i
pomoćne poslove.

IX. MJESNA SAMOUPRAVA


Članak 46.

Na području Općine Klakar mogu se osnovati mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja
građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Na području Općine mogu se osnovati sljedeći mjesni odbori:
1. Mjesni odbor Klakar;
2. Mjesni odbor Ruščica;
3. Mjesni odbor Gornja Bebrina;
4. Mjesni odbor Donja Bebrina.
Područja mjesnih odbora utvrđuju se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.
Mjesni odbor je dužan uvažavati i voditi se interesom Općine u svom radu. Sva pitanja koja nisu uređena ovim
Statutom, a odnose se na mjesnu samoupravu i/ili njezina tijela primijeniti će odgovarajući opći akti Općine i/ili
interni akti Općine i/ili prisilni propisi Republike Hrvatske.

Članak 47.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 20 % građana upisanih u popis birača za područje
za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, članovi predstavničkog tijela te
Općinski načelnik.
Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnose građani ili udruge, prijedlog se u pisanom obliku
dostavlja općinskom načelniku.

Članak 48.

Tijela mjesnog odbora su:
1. Vijeće mjesnog odbora
2. Predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim
sustavom.
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje Općinsko vijeće općim aktom, odgovarajućom
primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje Općinsko vijeće.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.
Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 7 (sedam) članova.

Članak 49.

Vijeće mjesnog odbora:
1. Donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,
2. Donosi plan komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,
3. Donosi pravila mjesnog odbora,
4. Donosi poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom,
5. Donosi financijski plan i godišnji obračun,
6. Bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,
7. Saziva mjesne zborove građana,
8. Odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Općine,
9. Odgovara za svoj rad Općinskom načelniku
10. Podnosi izvješća Općinskom načelniku o svome radu i to najmanje dva puta godišnje ili češće na zahtjev
Općinskog načelnika
11. Surađuje s drugim mjesnim odborima na području Općine,
12. Donosi i provodi odluke iz svog djelokruga rada
13. Obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i Općinskog
načelnika.

Članak 50.

Program rada mjesnog odbora sadrži planirane aktivnosti i izvore sredstava za ostvarenje programa.

Članak 51.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće te pomoći i donacije
pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 52.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Općine.

Članak 53.

Vijeće mjesnog odbora većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika iz svog
sastava na četiri godine.

Članak 54.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik.
U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora Općinski načelnik može raspustiti vijeće
mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene
mu poslove.
Član vijeća mjesnog odbora svoju dužnost obavlja počasno.

Članak 55.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:
1. Predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,
2. Saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,
3. Provodi i osigurava provođenje odluka vijeća mjesnog odbora te izvješćuje o provođenju odluka vijeća
mjesnog odbora,
4. Surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća i Općinskim načelnikom
5. Informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,
6. Obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora, Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Članak 56.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora, Općinskom načelniku i
Općinskom vijeću.

Članak 57.

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:
1. prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,
2. predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,
3. raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koji su na dnevnom redu vijeća mjesnog odbora,
4. obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svog djelokruga povjeri Vijeće mjesnog odbora.
Član vijeća mjesnog odbora odgovoran je za svoj rad Općinskom načelniku i Općinskom vijeću.

Članak 58.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora počinje teći danom konstituiranja vijeća mjesnog odbora, a
konstituiranje se smatra završenim izborom predsjednika vijeća mjesnog odbora.
Mandat predsjedniku, njegovom zamjeniku i članu vijeća mjesnog odbora prestaje:
● danom podnošenja pismene ostavke,
● danom pravomoćnosti sudske odluke kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora dužem od jednog
mjeseca ili mu je oduzeta poslovna sposobnost,
● danom odjave prebivališta s područja mjesnog odbora,
● danom prestanka hrvatskog državljanstva,
● odlukom o raspuštanju vijeća mjesnog odbora i
● smrću.

Članak 59.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik, te na njegov prijedlog Općinsko
vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog
odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

Članak 60.

Radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog
značenja vijeće mjesnog odbora može sazivati zborove građana.
Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

X. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE

Članak 61.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini čine imovinu Općine.
Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i ovoga Statuta,
pažnjom dobrog domaćina.
U postupku upravljanja imovinom Općinski načelnik donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom na
temelju općih akata Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom Općine.
Općinsko vijeće odlučuje o ulaganju i nabavi opreme osnovnih sredstava.


Članak 62.

Općina slobodno raspolaže prihodima koje ostvaruje u okviru svoga samoupravnog djelokruga i poslova koje
obavlja i osigurava iz područnog (regionalnog) značaja za područje Općine.

Članak 63.

Prihodi Općine su:
1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe;
2. prihodi od stvari i imovinskih prava u vlasništvu Općine;
3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u njezinom vlasništvu, odnosno u kojima ima udio
ili dionice;
4. prihodi od naknada za koncesije;
5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Općina propiše u skladu sa zakonom;
6. udio u zajedničkom porezu;
7. sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu;
8. drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 64.

Svi prihodi koji pripadaju Općini kao i svi rashodi za poslove koje Općina obavlja iskazuju se u proračunu
Općine.
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.
Prihodi i rashodi proračuna moraju biti uravnoteženi.


Članak 65.

Temeljni financijski akt Općine je proračun.
Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga
Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom. Proračun usvaja i donosi Općinsko
vijeće u skladu s posebnim zakonom.
Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.
Ako Općinski načelnik ne predloži proračun Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u
cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike
Hrvatske će na prijedlog ovlaštenog tijela razriješiti Općinskog načelnika.
U slučaju iz stavka 4. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske
za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika i raspisati prijevremene izbore za Općinskog načelnika
sukladno posebnom zakonu.
Novoizabrani Općinski načelnik dužan je predložiti Općinskom vijeću proračun u roku od 45 dana od dana
stupanja na dužnost.

Općinsko vijeće nakon toga mora donijeti proračun u roku od 45 dana od kada ga je Općinski načelnik predložio
Općinskom vijeću.
Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine privremeno se, a najduže za prva tri
mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova,
funkcija i programa tijela Općine i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu sa posebnim
zakonom.
Odluku o privremenom financiranju iz prethodnog stavka ovoga članka donosi do 31. prosinca Općinsko vijeće
u skladu sa posebnim zakonom na prijedlog Općinskog načelnika odnosno povjerenika Vlade Republike
Hrvatske.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja
povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i
zadataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o
financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i izdaci u vremenu do dolaska
povjerenika.
Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za
razdoblje do donošenja proračuna.
Vlada Republike Hrvatske raspustiti će Općinsko vijeće i razriješiti Općinskog načelnika u slučajevima utvrđenim
prisilnim propisima.

Članak 66.

Općinsko vijeće nadzire materijalno i financijsko poslovanje Općine.
Općinsko vijeće u skladu s propisima iz područja proračunskog računovodstva odlučuje o:

● Načinu likvidacije utvrđenih manjkova većim od 1.000.000,00 kuna
● Načinu knjiženja utvrđenih viškova većih od 1.000.000,00 kuna
● Otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja i obveza većim od 70.000,00.
● Rashodovanju sredstava, opreme i sitnog inventara većim od 100.000,00.
● Općinski načelnik u skladu s propisima iz područja proračunskog računovodstva odlučuje i
● Načinu likvidacije utvrđenih manjkova do iznosa 1.000.000,00 kuna
● Načinu knjiženja viškova do iznosa 1.000.000,00 kuna
● Otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja i obveza do iznosa 70.000,00.
● Rashodovanju sredstava, opreme i sitnog inventara do iznosa 100.000,00

XI. AKTI OPĆINE

Članak 67.

Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, odluke, općinski proračun, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju
financijskog plana na prijedlog Općinskog načelnika, zaključke i druge opće akte i odluke u skladu s odredbama
ovog Statuta i zakona.
Općinski načelnik predlaže prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja financijskog plana. Daje ih Općinskom
vijeću na usvajanje najkasnije u roku 30 dana od dana njihove predaje sukladno propisima kojima je uređeno
predavanje financijskih izvještaja u sustavu. Općinski načelnik donosi Odluku u raspodjeli rezultata ( u slučaju
viškova do iznosa 1.000.000,00 kuna, manjkova 1.000.000,00 kuna
Opći akti objavljuju se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada temeljem zakona rješava o pojedinačnim stvarima.
Općinski načelnik osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća na način i u postupku propisanom
Statutom te nadzire zakonitost rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Općine.

Članak 68.

Upravno tijelo Općine, ako izvršava opće akte Općinskog vijeća, donosi pojedinačne akte kojima rješava o
pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom tijelu.
Na pojedinačne akte na odgovarajući način primjenjuju se prisilni propisi Republike Hrvatske kojima se uređuju
upravni postupci, odnosno upravni sporovi.

Članak 69.

Akti Općine stupaju na snagu najranije osam dana od dana objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
Iznimno općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana
objave.
Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

XII. JAVNE SLUŽBE
Članak 70.

U okviru samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje javnih službi koje zadovoljavaju svakodnevne
potrebe građana na području komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti, u skladu sa prisilnim propisima
Republike Hrvatske.
Općina osigurava obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem trgovačkih
društava, javnih ustanova i vlastitih pogona, samostalno ili s drugim jedinicama lokalne samouprave.
Obavljanje određenih javnih službi Općina može povjeriti na temelju ugovora i ugovora o koncesiji, drugim
pravnim i fizičkim osobama.

XIII. JAVNOST RADA

Članak 71.

Djelovanje tijela Općine je javno.
Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika
Općinskog vijeća.

Članak 72.

Sjednice Općinskog vijeća su javne.
Nazočnost javnosti može se isključiti u slučajevima predviđenim prisilnim propisima Republike Hrvatske i općim
aktom Općine.

Članak 73.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica te objavljivanjem općih i drugih akata
Općinskog vijeća u službenom glasilu Brodsko-posavske županije.


Članak 74.

Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se davanjem priopćenja i održavanjem konferencija za medije te
objavljivanjem općih akata i drugih akata općinskog načelnika u službenom glasilu Brodsko-posavske županije.

Članak 75.

Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se putem komunikacije s medijima i davanjem informacija na
način kako je to propisano Zakonom o pristupu informacijama i/ili drugim prisilnim propisom Republike
Hrvatske.

Članak 76.

Ostvarivanje javnosti rada tijela Općine pobliže se uređuje njihovim poslovnicima.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 77.

Do donošenja općih akata kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine sukladno posebnim
zakonima i odredbama ovog Statuta, primjenjivat će se akti Općine u onim odredbama koje nisu u suprotnosti
sa zakonom i ovim Statutom.
U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz stavka 1. ovog čanka, primjenjuju se neposredno odredbe zakona i
ovog Statuta.

Članak 78.

Općina će donijeti opće akte kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine.

Članak 79.

O promjeni statuta Općine odlučuje Općinsko vijeće većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Prijedlog za promjenu statuta može podnijeti Općinski načelnik ili 1/3 članova Općinskog vijeća.
Prijedlog za promjenu statuta mogu pokrenuti građani na odgovarajući način koji je propisan zakonom ili
prisilnim propisima Republike Hrvatske.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta, a na postupak referenduma
odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona odnosno prisilnih propisa republike Hrvatske.
O prijedlogu za promjenu statuta raspravlja se na sjednici Općinskog vijeća.

Prijedlog za promjenu statuta, ako je predlagatelj Općinski načelnik dostavlja se članovima Općinskog vijeća,
radi raspravljanja i davanja primjedbi i prijedloga, a ako je predlagatelj 1/3 članova Općinskog vijeća, tada se
prijedlog dostavlja i Općinskom načelniku.
Ako se ne donese odluka o otvaranju rasprave o predloženim promjenama statuta, isti se prijedlog ponovno ne
može staviti na dnevni red prije isteka šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.
Promjena statuta obuhvaća izmjene i dopune statuta ili izradu novog statuta.
Ove odredbe se primjenjuju na jednak način i u slučaju izrade novog statuta i u slučaju podnošenja prijedloga
novog statuta.

Članak 80.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaju u cijelosti važiti sve: odredbe Statuta Općine objavljen u
“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ br. 12/09 kao što prestaju u cijelosti važiti: Statutarne odluke
o izmjenama i dopunama Statuta Općine objavljen u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ br. 6/13
i 6/18).

Članak 81.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

 

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE KLAKAR

KLASA:021-05/21-02/20
URBROJ:2178/07-02-22-2

Klakar, 6. rujna 2022.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Lucić

Korisne poveznice
Naši projekti
Skip to content